Dynamics 365 Business Central

โซลูชั่นสำหรับบริหารธุรกิจแบบ All-in-One ที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่ายทุกแผนกเข้าด้วยกัน ลดขั้นตอนในการทำงาน พัฒนาปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กร ลูกค้าและคู่ค้า เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว แม่นยำ ให้คุณพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy ได้อย่างมั่นใจ

Take the next steps for your business

Dynamics 365 Business Central รองรับการใช้งาน 2 รูปแบบคือ On-premise (ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร) และ Online (ใช้บริการคลาวด์รายเดือน) บนแพลตฟอร์ม Microsoft Azure ผ่านเครือข่ายของคู่ค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของธุรกิจ

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการทั้งสองรูปแบบ (VAR, CSP) โดยพิจารณาจากความต้องการและความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตด้วย Modern Client โดยไม่จำกัดระบบปฏิบัติการบน Windows 11, iOS และ Android


Dynamics 365 Busines Central Core Functionalities

Core functionalities

การเปลี่ยนแปลงจาก Dynamics NAV ที่เห็นได้ชัดคือ การใช้งาน License เป็นแบบ Named Users ซึ่งจะแบ่งออกเป็น Full users (Essential, Premium) และ Limited users (Team Members, Device*)

Essentials

เน้นการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินติดตามได้แบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว และใช้งานง่าย เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ศูนย์กระจายสินค้า

More essentials capabilities

Premium

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเฉพาะทั้ง Trading, Manufacturing และ Professional services

More premium capabilities

Thailand localisation

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้พัฒนาปรับปรุงระบบเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับเอกสาร ข้อกำหนดทางภาษีและลักษณะเฉพาะของการทำธุรกิจสำหรับประเทศไทย (Thailand localisation) ในรูปแบบของ Extension 2.0 เพื่อให้รองรับการใช้งานทั้งแบบ On-premises  และ Online services (Subscription)


Manage your financials

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

เชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี ฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้า สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ แสดงประสิทธิภาพของสถานะการเงินได้ในทันทีด้วยกราฟจาก Power BI

ปิดบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อปิดบัญชี จัดทำรายงานงบการเงินและรายงานภาษีได้ตามมาตรฐานของสรรพากร

ปรับปรุงการพยากรณ์ให้ถูกต้องแม่นยำ

ปรับปรุงข้อมูลประมาณการทางการเงินโดยการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลายมิติ ปรับแต่งรายงานผ่าน Microsoft Excel เชื่อมข้อมูลเพื่อทำงานได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน


Business Central financials

Business Central supply chain

Automate and secure your supply chain

ควบคุมสินค้าในคลังได้ดังใจ

โดยการใช้ตัวช่วยเพื่อคาดการณ์เวลาและการเติมสินค้าอย่างชาญฉลาด เพื่อจัดซื้อเฉพาะสิ่งที่ธุรกิจต้องการด้วยระดับสินค้าคงคลังแบบเคลื่อนไหวไม่ตายตัว

ลดการเสียโอกาสในการขายและสินค้าไม่พอขาย

บริหารจำนวนสินค้าคงคลังโดยการคำนวณปัจจัยแบบอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา เช่น ปริมาณคงเหลือ ระยะเวลาในการจัดส่ง หรือจุดสั่งซื้อซ้ำ รวมทั้งแนะนำทางเลือกหากสินค้าหมดสต็อค

ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มผลกำไรสูงสุด

สร้างระบบ Workflow เพื่อแจ้งเตือนหากจะต้องมีการชำระเงินให้กับคู่ค้าให้ได้ส่วนลดที่ดีที่สุดหรือลดการถูกปรับในกรณีชำระล่าช้า ตัดปัญหาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น

Sell smarter and improve customer service

ติดตามข้อมูลได้ในทุกจุดอ่อนไหว

จัดลำดับความสำคัญของการขาย ติดตามความเคลื่อนไหวและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งคำแนะนำเพื่อให้เกิดการขายซ้ำ ทั้งแบบ upsell และ cross-sell

เพิ่มความสามารถในการขาย

ย่นระยะเวลาในกระบวนการขายตั้งแต่ขั้นตอนการออกใบเสนอราคาไปจนถึงการเก็บเงิน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำงานร่วมกันใน Microsoft Outlook

เร่งประสิทธิภาพงานบริการถึงขีดสุด

มองเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงานบริการ ภาระงานและทักษะของพนักงาน ในการจัดสรรหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นในทุกกรณี

Business Central services

Business Central project

Keep projects on time and under budget

ควบคุมงบประมาณ

จัดการและติดตามแผนงบประมาณในโครงการด้วย Timesheet และ Job Costing รวมถึงรายงานมาตรฐานของระบบ เพื่อควบคุมและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

วางแผนด้วยความแม่นยำ

บริหารปริมาณและประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ ติดตามเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนดการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการ

ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบ Real-time แยกตามมิติต่างๆ ในแต่ละโครงการ เช่น ผลประโยชน์ที่ได้รับและการใช้ทรัพยากรตามจริง

Optimize your operations

ประมาณการการเติมสินค้า

โดยการใช้การพยากรณ์การขาย (Sales forecasts) และคาดการณ์สินค้าที่จะไม่พอเติมเต็มในแผนการผลิต เพื่อจัดทำใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ

ดำเนินการภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

มองเห็นองค์รวมภายในคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเติมเต็มอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามรายการความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดด้วย BIN บนพื้นฐานของพื้นที่จัดวางในคลังสินค้าและมิติของชั้นวาง

จัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุด

คำนวณและปรับปรุงการคาดการณ์การใช้งานทรัพยากรต่างๆ ที่จะใช้ในแผนการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามตารางเวลาการจัดส่งที่ลูกค้าต้องการ

Business Central operations

Copilot for Dynamics 365
Business Central

Copilot acts as a virtual assistance, helping download right information at he right time, all using natural language

ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะทำให้การสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่าย รวดเร็ว และทันการ ด้วย AI-generated content

Read more

Take the next steps for your business

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดและทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่โทร 036-343052 อีเมล์ sale@alphametrics.co.thBusiness Central screens bottom