Dynamics 365 Business Central

เป็นโซลูชั่นสำหรับบริหารธุรกิจแบบ All-in-One ที่จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่ายทุกแผนกเข้าด้วยกัน ลดขั้นตอนในการทำงาน พัฒนาปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กร ลูกค้าและคู่ค้า เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว แม่นยำ ให้คุณพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy ได้อย่างมั่นใจ

Take the next steps for your business

Dynamics 365 Business Central จะมีการจำหน่ายใน 2 รูปแบบคือ แบบ On-premise (ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร) และแบบให้บริการ Online (ใช้บริการคลาวด์รายเดือน) ผ่านเครือข่ายของคู่ค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามแต่ความต้องการของคุณ โดยบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายและให้บริการทั้งสองรูปแบบ โดยพิจารณาจากความต้องการและความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท๊บเลตสมัยใหม่ โดยไม่จำกัดระบบปฏิบัติการทั้ง Windows 10, IOS และ Android
Dynamics 365 Business Central Core Functionalities

Business Central Core functionalities

Manage your financials

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

เชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี ฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้าและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ แสดงประสิทธิภาพของสถานะการเงินได้ในทันทีด้วยกราฟจาก Power BI

ปิดบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อปิดบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงิน และรายงานภาษีได้ตามมาตรฐานของสรรพากร

ปรับปรุงการพยากรณ์ให้ถูกต้องแม่นยำ

ปรับปรุงข้อมูลประมาณการทางการเงินโดยการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลายมิติ ปรับแต่งรายงานโดยใช้ Microsoft Excel ได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน


Business Central financials

Business Central supply chain

Automate and secure your supply chain

ควบคุมสินค้าในคลังได้ดังใจ

โดยการใช้ตัวช่วยเพื่อคาดการณ์เวลาและการเติมสินค้าอย่างชาญฉลาด เพื่อซื้อเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการด้วยระดับสินค้าคงลังแบบเคลื่อนไหวไม่ตายตัว

ลดการเสียโอกาสในการขายและสินค้าไม่พอขาย

บริหารจำนวนสินค้าคงคลังโดยการคำนวณปัจจัยแบบอัตโนมัติอยู่เสมอๆ เช่น ปริมาณคงเหลือ ระยะเวลาในการจัดส่ง หรือจุดสั่งซื้อซ้ำ รวมทั้งแนะนำทางเลือกหากสินค้าหมดจากคลัง

เพิ่มผลกำไรสูงสุด

สร้าง Workflow ระบบแจ้งเตือนหากจะต้องมีการชำระเงินให้กับคู่ค้า เพื่อให้ได้ส่วนลดที่ดีที่สุดหรือลดการถูกปรับในกรณีชำระล่าช้า เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น

Sell smarter and improve customer service

ติดตามข้อมูลได้ในทุกจุดอ่อนไหว

จัดลำดับความสำคัญของการขาย ติดตามความเคลื่อนไหวและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งคำแนะนำเพื่อให้เกิดการขายทั้งแบบ upsell และ cross-sell

เพิ่มความสามารถในการขาย

ย่นระยะเวลาในกระบวนการขายตั้งแต่ขั้นตอนการออกใบเสนอราคาไปจนถึงการเก็บเงิน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำงานร่วมกันใน Microsoft Outlook

เร่งประสิทธิภาพงานบริการถึงขีดสุด

มองเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงานบริการ ภาระงานและทักษะของพนักงาน ในการจัดสรรหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นในทุกกรณี

Business Central services

Business Central project

Keep projects on time and under budget

ควบคุมงบประมาณ

จัดการและติดตามแผนงบประมาณในโครงการด้วย Timesheet และ Job Costing รวมถึงรายงานมาตรฐานที่มีมาให้ เพื่อควบคุมและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

วางแผนด้วยความแม่นยำ

บริหารปริมาณและประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ ติดตามเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนดการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการ

ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบ Real-time แยกตามมิติต่างๆ ในแต่ละโครงการ เช่น ผลประโยชน์ที่ได้รับและการใช้ทรัพยากรตามจริง

Optimize your operations

ประมาณการการเติมสินค้า

โดยการใช้การพยากรณ์การขาย (Sales forecasts) และคาดการณ์สินค้าที่จะไม่พอเติมเต็มในแผนการผลิต เพื่อจัดทำใบสั่งซื้อแบบอัตโนมัติ

ดำเนินการภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

มองเห็นองค์รวมภายในคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเติมเต็มอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามรายการความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชนิดด้วย BIN บนพื้นฐานของพื้นที่จัดวางในคลังสินค้าและมิติของชั้นวาง

จัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุด

คำนวณและปรับปรุงการคาดการณ์การใช้งานทรัพยากรต่างๆ ที่จะใช้ในแผนการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามตารางเวลาการจัดส่งที่ลูกค้าต้องการ

Business Central operations

Take the next steps for your business

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดและทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่โทร 036-343052 อีเมล์ sale@alphametrics.co.th
Business Central Universal applications