Managing customer relationship

customer relationship management

Overview of managing customer relationship

สนับสนุนกระบวนการธุรกิจที่เป็น “Front Office” ต่างๆ อาทิ การขาย การตลาด และการให้บริการ โดยข้อมูลปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยทั่วไปจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในประวัติการติดต่อของลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดึงเอาข้อมูลของลูกค้ามาดูได้เมื่อจำเป็น ประวัติการติดต่อกับลูกค้าเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการไปรบกวนสอบถามข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง เพื่อให้การบริหารจัดการรณรงค์การใช้สินค้าและบริการ การดำเนินการด้านการตลาด การดำเนินการเพื่อกระตุ้นยอดขาย และระบบบริหารจัดการการขาย ทำได้รวดเร็วและทันสถานการณ์

Sale Force Management


กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นยอดขาย อาทิ การบริหารกิจกรรมต่างๆ (การกำหนดตารางเวลาของการขายทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมาย) การหาวิธีการในการตอบสนอง การเขียนรายงาน การบริหารจัดการโอกาสและการประเมิน การบริหารจัดการระบบบัญชีและการขายสำหรับบัญชีเป้าหมาย และกระบวนการจัดระเบียบการสั่งซื้อแต่ละยอดขาย

View Detail

Dealer Management


Dashboard ที่ตัวแทนจำหน่ายสามารถรับรู้ข้อมูลและเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อมูลบน dashboard ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้ ด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตารางและกราฟต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการ
 


View Detail

ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น

เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าแนะนำติชมต่อบริการขององค์กรได้ง่าย ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถ Customize ความต้องการของตนเองได้ทันที

ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าและคู่ค้าให้ดีขึ้น

ทำให้องค์กรรู้ความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและคู่ค้า สามารถร่วมกันคิด สร้างสรรค์และพัฒนาออกมาเป็นสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

สร้างความจงรักภักดี (Loyalty) ของลูกค้าในระยะยาว

การได้มาซึ่งลูกค้านั้นว่ายากแล้ว แต่การรักษาลูกค้าให้อยู่ไปนานๆ ยากยิ่งกว่า ซึ่งองค์กรจะต้องถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้องค์กรลดการสูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด

เพิ่มยอดขายในระยะยาว

จากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่นั้นมากกว่า 5 เท่า ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าเก่าจึงมีความสำคัญมาก เพราะลูกค้าเหล่านี้มีแนวโน้มสูงที่จะซื้อสินค้าและบริการซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆ ในอนาคต

เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

การมีคู่ค้าที่ดี จะทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการเจริญเติบโตของธุรกิจรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความชำนาญและการเข้าถึงลูกค้าแต่ละพื้นที่ของคู่ค้าแต่ละแห่งจะไม่เท่ากัน การเพิ่มโอกาสให้คู่ค้าสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มต้นทุน

Take the next steps for your business

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดและทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่โทร 036-343052 อีเมล์ sale@alphametrics.co.th