AMCO E-Everything for Industry 4.0

จากกระแสการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้องค์กรภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและสนใจนำเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของตนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ทำให้เครื่องมือทางธุรกิจในยุคดิจิตอลมีทิศทางพัฒนาไปในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” ที่ทุกหน่วยของระบบการผลิตสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ เพื่อให้จัดการกระบวนการผลิตได้ครบทั้งกระบวนการ ภาครัฐบาลได้วางนโยบายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Thailand […]

Read more