ระบบ ERP กับเอกสารธุรกิจ (e-Tax invoice & e-Receipt)

จากการที่รัฐบาลไทยได้มีการผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้หันมาใช้ ระบบ ERP มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรหลายแห่งต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของรัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการดำเนินงาน ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อีกทั้ง กรมสรรพากร ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ก็ได้มีการประกาศระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax […]

อ่านต่อ