Business Central Inventory Management

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 2)

ในการวัดความมั่นคงและสภาพคล่องของกิจการเราสามารถวัดได้จากรายการสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้การค้า หลักทรัพย์ และมูลค่าสินค้าคงเหลือ Inventory costing Business Central Inventory Management ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือของกิจการ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อมหรือวัสดุโรงงาน โดยใช้การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุนซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย Cost […]

อ่านต่อ