Direction Asia 2017 (Dynamics NAV Community Conference)

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด เข้าร่วมงาน Direction Asia 2017 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจจากคู่ค้า เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการ Dynamics NAV เมื่อวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟต์ได้จัดงานสัมนายิ่งใหญ่ โดยทุกๆ […]

Continue reading

LS Retail (Dynamics NAV/Business Central integrated retail solution)

เพิ่มประสิทธิภาพงานขายปลีกด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร การเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในนั้นคือการติดตามผลการดำเนินการจากงานขาย ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานขายปลีกหน้าร้าน เป็นการเพิ่มผลิตผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นสำหรับผู้บริหารที่อยู่สำนักงานใหญ่เพื่อจัดการให้ข้อมูลฐานในแต่ละสาขาเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ LS Retail ฝ่ายบัญชีไม่พลาดในการลงบัญชี อีกทั้งช่วยทำให้งานของผู้จัดการสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โซลูชั่นยังครอบคลุมถึง

Continue reading

Business Process Management

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกกระบวนการธุรกิจด้วย Business Workflow Management บริหารจัดการกระบวนการทำงานในแต่ละกิจกรรม (Workflow Management) บน Microsoft Dynamics NAV ให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ โดยวางกรอบการทำงานให้แต่ละขั้นตอนตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลและการอนุมัติเอกสารที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความครบถ้วนและถูกต้องอยู่เสมอ

Continue reading

Trade Promotion Management

ช่วยให้การจัดการส่งเสริมการขาย (Trade Promotion) มีประสิทธิภาพสูงสุด สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมีองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกหลายองค์กรลงทุนกับการทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการขาย แต่ก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการลงทุน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายและจัดการการทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องครอบคลุมถึง

Continue reading

Visual Production Scheduler for Planning

ลดความยุ่งยากในการวางแผนการผลิตด้วย Gantt Chart การวางแผนการผลิตนับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในทุกๆอุตสาหกรรม เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การวางแผนมักมาคู่กับความซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องมีโซลูชั่นสำหรับการวางแผนการผลิตโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

Continue reading

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน Overview of Microsoft Dynamics NAV หรือชื่อเดิมที่รู้จักกันก่อนหน้านี้คือ Navision ถือเป็นระบบ ERP (Enterprise […]

Continue reading