Enterprise Resources Planning Target Industries

จากแนวคิดในการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งล่าสุด “Industry 4.0” ทำให้ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากและเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ “Value–Based Economy” และ“ประเทศไทย 4.0” ที่อาศัยบุคลากร ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน โดยหลายองค์กรเริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ ERP software เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดหา ผลิต กระจายสินค้า อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนต่ำลงอย่างชัดเจนและเป็นการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในระดับสูง

AMCO นำเสนอโซลูชันการบริหารทรัพยากรภายในด้วย ERP software ระดับโลกที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเครื่องมือทางธุรกิจที่เปรียบเสมือนเป็นอาวุธลับอัจฉริยะในยุคที่สื่อดิจิตัล “Digital Transformation” และอินเทอร์เน็ต “Internet of Things” เข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใช้วางกรอบนโยบายและกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดยที่ทุกกิจกรรมทำงานสอดประสานกันอย่างราบรื่นและคล่องตัว และตอบสนองต่อช่องทางการค้าแบบไร้พรมแดน เช่น e-marketing, e-commerce และ e-tax invoice

AMCO มีประสบการณ์การประยุกต์ระบบอีอาร์พีเช่น Dynamics NAV และ Dynamics 365 Business Central ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและใช้ได้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจการค้า “Trading” และธุรกิจการผลิต “Manufacturing” ดังนี้

ERP software for Industry 4.0 illustratate
Food and beverage solutions

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & beverage)

วางแผนการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในการผลิต ควบคุมการจัดเก็บ การขนย้าย และการจัดส่ง รวมถึงกระบวนการคืนสินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบหากคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)

บริหารการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนมากและมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน และรองรับกระบวนการผลิตทั้งแบบต่อเนื่อง (Process manufacturing) และไม่ต่อเนื่อง (Discrete manufacturing) เพื่อตอบสนองต่อให้ครบทุกความต้องการและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา (Just-in-time delivery)

Discover more
Electronics parts solutions
Consumer and retail commerce

อุตสาหกรรมค้าปลีกและสินค้าอุปโภค
(Retail and consumer goods)

บริหารต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่าย รวมถึงต้นทุนในการจัดเก็บและการกระจายสินค้า เพื่อกำหนดราคาสินค้าและการส่งเสริมการขายในระดับที่แข่งขันได้ รวมถึงสนับสนุนการบริหารงานแบบสาขาและจุดจำหน่ายสินค้าย่อย (Kiosk)

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive parts)

บริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ที่นำเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งแบบคลังเดียวหรือหลายคลัง (Multi-locations) และจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบด้วย Lot/ serial ทำให้สะดวกในการค้นหาและเบิกจ่ายสินค้าตามอายุของวัตถุดิบ Product Lifecycle Management (PLM)

Automotive parts
Professional services

อุตสาหกรรมบริการ (Professional Services)

บริหารต้นทุนตามมูลค่าสินค้าและบริการ ที่สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าแรง อะไหล่ และระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงการออกสัญญาบริการ เพื่อรับประกันการบำรุงรักษาตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้)