Visual Production Scheduler for Planning

Visual production planning

ลดความยุ่งยากในการวางแผนการผลิตด้วย Gantt Chart

การวางแผนการผลิตนับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในทุกๆอุตสาหกรรม เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การวางแผนมักมาคู่กับความซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องมีโซลูชั่นสำหรับการวางแผนการผลิตโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • เพิ่มความชัดเจนในการวางแผนการผลิตให้มากยิ่งขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเครื่องจักรและแรงงานให้เหมาะสมที่สุด
  • ลดปัญหาภาวะคอขวด (Bottleneck)
  • เพิ่มความแม่นยำในการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา

Visual Production Scheduler

มุมมองแบบ Gantt Chart มีบทบาทสำคัญในกระบวนการวางแผนเมื่อต้องบริหารเวลาของการผลิตสินค้าจากคำสั่งผลิตครั้งละมากๆ โดยมาพร้อมกับบอร์ดวางแผน (หรือตัวจัดกำหนดการการผลิต) รวมทั้งมุมมองใบสั่งผลิตแบบไม่ต่อเนื่องและมุมมองทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ แรงงานและเครื่องจักร

เพิ่มความชัดเจนในการวางแผนการผลิตให้มากยิ่งขึ้น

ด้วยการใช้ Gantt Chart เชิงโต้ตอบเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผน ทำให้มองเห็นภาพรวมได้ทันทีว่าการผลิตจะเสร็จทันเวลาหรือไม่ จะบริหารเครื่องจักรและแรงงานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร และสถานะการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้ว ทำให้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุก Shop Floor และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเครื่องจักรและแรงงานให้เหมาะสมที่สุด

ช่วยบริหารการจัดสรรเครื่องจักรและแรงงานให้เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยกว่ากำลังในการผลิต และด้วยฟังก์ชัน Drag and Drop ที่มาพร้อมในโซลูชั่นนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการการจัดการ จึงทำให้ผู้วางแผนสามารถควบคุมและจัดสรรทั้งเครื่องจักรและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลดปัญหาภาวะคอขวด (Bottleneck)

การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการใช้ Gantt Chart แล้วยังมีแผนภูมิ Histogram ที่มาควบคู่กันด้วยเพื่อให้เห็นกำลังการผลิตในภาพรวมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนภูมิ Histogram นี้จะแสดงกราฟแท่งด้วยสีที่แตกต่างเมื่อมีการผลิตที่เกินกำลัง (Overload) เกิดขึ้น ดังนั้นผู้วางแผนสามารถรับรู้ภาวะคอขวด (Bottleneck) ได้รวมไปถึงกำลังการผลิตที่ยังว่างอยู่อีกด้วย ทำให้บริหารกำลังการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ

เพิ่มความแม่นยำในการจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา

การวางแผนการผลิตที่ชัดเจนด้วย Gantt Chart จะสามารถระบุวันที่ส่งสินค้าได้ทันที อีกทั้งยังมี Alert แจ้งเตือน หากใกล้ถึงวันส่งสินค้าอีกด้วย จึงทำให้การจัดส่งสินค้าเกิดความแม่นยำ ตรงเวลามากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)