Deliver a powerful data-first solution to
transform your financial and operations.

โซลูชันทางการเงินสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญทางบัญชีการที่ครอบคลุมและแม่นยำ มองเห็นภาพรวมทั่วทั้งองค์กร พร้อมเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณ พยากรณ์ และตัดสินใจทางกลยุทธ์เพื่อบริหารรายได้และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

Optimise financial visibility and
grow profitability

มองเห็นภาพรวมเพื่อเพิ่มผลกำไร และสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงลึก

ด้วยชุดข้อมูลทางการเงินเชิงลึก (Financial insights) แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงสุด เช่น บริหารกระแสเงินสด การคาดการณ์สภาพคล่องธุรกิจ และแนวโน้มในอนาคตด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ ช่วยตัดสินใจทางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

บริหารความเสี่ยง และควบคุมต้นทุน

นำ Insights ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้มา Analyse เพื่อวางแผนและควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และใช้ประเมินความเสี่ยงด้าน Financial risk ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบที่แปรผันตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและส่งผลให้รายได้ลดลง ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการเรียกรับชำระหนี้จากลูกค้าและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผลกำไรและฐานะการเงินของกิจการ

Build an agile enterprise by integrating automation
into every operational process

ลดความซ้ำซ้อน และยกระดับการบันทึกบัญชี
อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานแบบ Automate financial process ใน Dynamics 365 Finance ช่วยภาระงานที่ซ้ำซ้อนของฝ่ายบัญชีการเงินในการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือทั้งแบบ Perpetual และ Periodic และช่วยติดตามรายการเคลื่อนไหวของทุกรายการบัญชี ได้แก่ การกระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายการเงินสดเงินฝาก ที่ทำให้การปิดบัญชีเป็นเรื่องที่สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และมีความแม่นยำสูง

รองรับระเบียบและข้อกำหนดในระดับสากล

มีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลตามหลักบัญชีสากล รองรับระเบียบและข้อกำหนดของประเทศต่างๆ รวมถึงระเบียบของสรรพากรและมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำไปติดตั้งใช้งานเพื่อเป็น Core business system ของธุรกิจทุกประเภท

Aligning ESG goals with sustainability management

รักษ์โลกและสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืน

มีบัญชี Chart of sustainability accounts and ledger เพื่อติดตามและควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG) และการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon credit) จากทุกกิจกรรมในองค์กรทั้ง Direct emissions และ Indirect emissions เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาองค์กรไปสู่ความเติบโตอย่างเข้มแข็งในระยะยาว

 

 
 

 

Discover financial management applications

ทีม AMCO เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการวางระบบอีอาร์พี (ERP services) รวมถึงออกแบบโซลูชันเพื่อพัฒนา business process  ที่ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dynamics 365  และวางแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data platform & analytics เรานำเสนอโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการการเงินสำหรับองค์กรที่คุณสามารถเลือกได้เองตามความสามารถและกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสม

Dynamics 365 Business Central

All-in-one solutions สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่มีความคล่องตัวสูงเป็น core business applications พร้อมใช้งาน business blueprint และ Thai localisations

Discover more

Dynamics 365 Finance

Corporate solutions สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ทำงานร่วมกับ Power Platform ได้แบบไร้รอยต่อ รองรับการขยายธุรกิจแบบ multi-company, multi-currencies และ multi-branch ซึ่งมีกิจกรรม และ transactions จำนวนมาก

Discover more

Take the next steps for your business

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดและทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่โทร 036-343052 อีเมล์ sale@alphametrics.co.th