Overview of Human Resource Management

Human resource management หรือ HRM เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการฝึกอบรม รวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือน ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ครบครันที่ทำให้การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องง่าย

ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ทุกองค์กรหันมาใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น เพราะนี่คือขุมพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีไม่ใช่การให้ความสำคัญที่เรื่องอัตราจ้างเพียงอย่างเดียว แต่ควรหันมาใส่ใจการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย เพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพในชีวิต

Transform employee experiences

มีเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถเรียกดูประวัติข้อมูลได้ตามต้องการ

Optimize your HR programs

จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ประวัติการลาป่วย ลาหยุด และอบรม

Increase organizational agility

มีความปลอดภัยและเชื่่อมข้อมูลเข้ากับระบบงานอื่นๆได้

Discover workforce insight

นำข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของทีมได้อย่างแม่นยำ