Integration by APIs

แอปพลิเคชันเสริมเฉพาะธุรกิจ หรือเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่นผ่าน API ตามความต้องการเฉพาะธุรกิจ ได้แก่

Social commerce & marketplace

ขยายช่องทางขายโดยเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Social commerce และ Marketplace ชั้นนำ ได้แก่ LINE, Facebook, Shopee  และ Lazada

Modern POS platform

เปิดสาขาหรือช็อปเพิ่มโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันที่ศูนย์กลาง ทำให้รับรู้ยอดขายแต่ละสาขาและยอดสินค้าคงเหลือแบบเรียลไทม์

Human Resource Management

บริหารจัดการข้อมูลบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการฝึกอบรม รวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือน

Relationship management

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการรณรงค์การใช้สินค้าและบริการ การดำเนินการด้านการตลาด การดำเนินการเพื่อกระตุ้นยอดขาย และระบบบริหารจัดการการขาย ทำได้รวดเร็วและทันสถานการณ์

Business Process Management

บริหารและควบคุมกระบวนการทางธุรกิจในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ราบรื่น ผู้บริหารสามารถติดตามทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและประเมินผลในภาพรวมเพื่อจัดการกระบวนการสำคัญ ให้มีความเฉียบคม และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

Dashboard (MID)

รายงานเชิงวิเคราะห์ที่สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในองค์กรในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือตามมุมมองที่ผู้บริหารต้องการ ที่พัฒนาด้วย Business Intelligence ที่ทันสมัย ทังนี้เพื่อทราบผลประกอบการในภาพรวม ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ทำนายแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ