Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน

Overview of Microsoft Dynamics NAV

หรือชื่อเดิมที่รู้จักกันก่อนหน้านี้คือ Navision ถือเป็นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จากไมโครซอฟท์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาอย่างยาวนาน เพราะครอบคลุมการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถลดความซับซ้อนของการดำเนินงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์การบริหาร Supply Chain เพราะ Microsoft Dynamics NAV (Navision) เป็น ระบบ ERP Solutions ที่ช่วยจัดการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความถูกต้อง ความรวดเร็วในการวิเคราะห์หรือตัดสินใจ

Microsoft Dynamics NAV เป็นโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารองค์กรเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถบริหารบัญชีการเงิน บริหารการจัดซื้อ การผลิต บริหารคลังสินค้า การจัดจำหน่าย ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ทั้งนี้สิ่งที่ผู้บริหารต้องการควบคุมก็คือ ต้นทุนการผลิต ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับงานที่ทำด้วย โดยโซลูชั่นจาก Dynamics NAV ช่วยบริหารการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิต ส่งผลไปจนถึงการช่วยลดต้นทุนการผลิตในครั้งถัดไปได้ เพราะเป็นเครื่องมือในการวางแผน บริหาร และดำเนินการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ได้ ทั้งนี้ยังรองรับกิจกรรมการผลิตแบบ Just in Time (JIT) ที่จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

Microsoft Dynamics NAV มีโมดูลสำหรับการบริหารต้นทุนการผลิต ซึ่งจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายในการผลิต รองรับการผลิตทั้งแบบ Make to Order และ Make to Stock และยังเป็น ระบบ ERP ที่ช่วยบริหารการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนของการเริ่มวางแผนการผลิต การจัดสรรกำลังการผลิต และขั้นตอนผลิตสินค้าจนสำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต ตามความสำคัญของงานที่ทำได้ สามารถจัดพิมพ์รายงานประมาณการต้นทุนการผลิต เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตจริงที่ได้ เชื่อมโยงข้อมูลกับฝ่ายบัญชี ทำให้ได้ข้อมูลต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง

Product Capability Guide

 • Financial Management
 • Customer Relationship Management
 • Project Management
 • Supply Chain Management
 • Human Resource Management
 • Configuration and Development
 • Workflows, Document Capture, OCR and other


 • The Starter Pack

 • The Extended Pack

 • Financial Management Ext.
 • Services Management
 • Manufacturing Solutions
 • Warehouse Management
 • Configuration and Development Ext.

Dynamics NAV / NAVISION รองรับทุกกระบวนการทำงานขององค์กร

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากหลายหน่วยงานหรือหลายแผนกถึงกันได้ เริ่มตั้งแต่ฝ่ายขายติดต่อรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และทำการเปิดใบสั่งซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าตรวจเช็คสินค้าภายในคลังสินค้าว่ามีเพียงพอสำหรับขายหรือไม่ ถ้ามีสินค้า ก็ดำเนินการส่งข้อมูลให้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ถ้าไม่มี ก็จะต้องดำเนินการสั่งผลิต ซึ่งต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตก่อนว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากไม่พอ ระบบสามารถแนะนำได้ว่าควรสั่งซื้อยังไง ซึ่งฝ่ายจัดซื้อจะต้องเข้าไปเปิดไปสั่งซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายผลิตก็ต้องวางแผนการผลิต ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ส่งยอดเก็บสต็อค จัดส่ง ฝ่ายบัญชีก็จะเก็บข้อมูลต้นทุน ตัวเลขต่างๆ ส่งเข้าระบบเพื่อทำบัญชี จัดทำใบแจ้งหนี้สำหรับเรียกเก็บเงิน เป็นต้น

Access Anywhere to Microsoft Dynamics NAV (navision)
Dynamics NAV (navision) in the Cloud

Dynamics NAV ได้พัฒนาและปรับปรุงทั้งทางด้านความสามารถและเทคโนโลยีของระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีจำหน่ายคือ Microsoft Dynamics NAV 2018 ที่เพิ่มขีดความสามารถและการเชื่อมโยงจากหลายๆ ด้าน และปรับปรุงการทำงานให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน Dynamics NAV ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Dynamics 365 Business Central ซึ่งถือเป็นระบบอีอาร์พียุคใหม่ ที่นำเอาระบบมาให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการใช้งานแบบ On-premise และ Online subscription

หน่วยงานใดที่มีความต้องการจะอัพเกรดไปยัง Dynamics 365 Business Central กรุณาติดต่อฝ่ายขายบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด เพื่อสอบถามรายละเอียด