Case studies

การบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) สำหรับธุรกิจยางล้อรถยนต์

ธุรกิจยางรถยนต์ในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง และมีการบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2556 ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของไทยกว่า 67.2% ของปริมาณการใช้ยางธรรมชาติทั้งหมด ถูกนำไปใช้ในการผลิตยางล้อ จึงนับว่า "ยางล้อยานยนต์" เป็นสินค้าดาวเด่นของไทยที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์

พบว่าในปีที่ผ่านมานั้น ไทยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกยางล้อยานยนต์สูงสุดที่ 40.4% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด อันแสดงถึงศักยภาพและความสำคัญของอุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์ของไทย ในฐานะของการเป็นผลิตภัณฑ์ยางส่งออกที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่าแสนล้านบาทต่อปี และไทยนับเป็นผู้นำการส่งออกยางล้อในภูมิภาคอาเซียน ประเทศคู่ค้าหลักคือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น

สอดรับกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและจากปัจจัยสนับสนุนของโครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน (อีโคคาร์เฟส 2) ซึ่งมีค่ายรถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 10 ราย รวมมูลค่าเงินลงทุน 1.38 แสนล้านบาท กำลังการผลิตรวม 1.58 ล้านคัน ต่อปี ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้การผลิตรถยนต์ของไทยเพิ่มขึ้น เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่อยู่เหนือระดับ 3 ล้านคัน ภายในปี 2560 อันจะส่งผลต่อความต้องการใช้ยางล้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

กรณีศึกษา AMCO Business solutions กับธุรกิจยางล้อรถยนต์

AMCO Business Solutions นั้นสามารถบริหารทรัพยากรองค์กร ใช้ในการจัดการ และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานซื้อ-ขาย ระบบบริหารการผลิต ระบบบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการกระจายสินค้า โดยที่มีฐานข้อมูลเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลแบบอัตโนมัติ (real time) อีกด้วย ซึ่งเป็นการผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลยี และบุคลากรเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ทันทีทันใด เพื่อนำมาสู่การจัดการที่จะให้ เกิดมูลค่าสูงสุด (Value Chain) ในองค์กร หรือสามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้

 • การบูรณาการระบบงานต่างๆ ของ AMCO Business Solutions การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน การไหลของวัตถุดิบป้อนสู่ไลน์การผลิต และการไหลของข้อมูล AMCO Business Solutions ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถลดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูล สามารถรวมระบบงานต่าง ๆ เข้าเป็นระบบงานเดียวซึ่งมีฐานข้อมูลเดียว (Single database) บันทึกและแสดงผลแบบ Real time สามารถลดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดของข้อมูล ช่วยให้สามารถทำการปิดบัญชีได้ทุกวัน เป็นรายวัน คำนวณต้นทุนและกำไรขาดทุนของบริษัทเป็นรายวัน
 • สามารถทราบคำสั่งซื้อ (Purchase Order) และคำสั่งขาย (Sales Order) ได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา ว่าคำสั่งดังกล่าว คือยางประเภทใด จำนวนเท่าไร และรองรับการทำงานผ่าน Mobility ได้ทุกประเภท
 • ความสามารถในการวางแผนการผลิตที่ดี เริ่มต้นคำสั่งซื้อแปลงมาเป็นคำสั่งผลิต (Convert Sales Order to Manufacturing Order) เพื่อผลิตให้ตรงกับความต้องการได้อย่างแม่นยำ ทันเวลา
 • ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ติดตามการทำงานได้ง่าย อาทิเช่น การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) ผู้บริหารสามารถได้ข้อมูลทันทีและถูกต้องเมื่อต้องการ ทำให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง (Management by fact) เป็นต้น

ตัวช่วยที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับโอกาสเหล่านี้ ก็คือการนำเทคโนโลยีของ AMCO Business Solutions มาใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อน ซับซ้อน และลดเวลาการทำงานเดิมและหาโอกาสเพิ่มมูลค่างานของพนักงานเหล่านั้น เช่น การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลของการติดตามลูกหนี้ที่เกิดขึ้น การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

รวมถึงการหาโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดทำรายงานนำเสนอกับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อการวิเคราะห์ ช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของบริษัทเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อาทิเช่น

 • ยางรถยนต์ตัวไหนที่ทำกำไรให้บริษัทได้สูงสุด
 • ต้องการเปรียบเทียบยอดขายของลูกค้าทุกรายในเดือนที่แล้ว
 • ต้องการเปรียบเทียบยอดขายของยางรถยนต์ทุกชนิดในเดือนที่แล้ว
 • ยางรถยนต์ตัวไหนที่ยังไม่มีการขายบ้างในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา
 • บริษัทมียอดซื้อจากผู้จำหน่ายรายใดมากที่สุด
 • วัตถุดิบตัวนี้เคยซื้อครั้งล่าสุดจากใคร ราคาเท่าใด
 • ต้องการเปรียบเทียบยอดซื้อของตัวแทนจำหน่ายทุกรายในเดือนที่แล้ว เทียบกันเดือนนี้
 • การสั่งซื้อครั้งนี้ เกินงบประมาณที่จัดสรรไว้ตั้งแต่ต้นปีหรือยัง
 • อายุหนี้ของลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ แต่ละรายเป็นอย่างไร และเฉลี่ยเท่าใด
 • ต้องการทราบว่าวัตถุดิบตัวใดบ้างที่ถึงจุดสั่งซื้อ และมียอดคงเหลือในคลังสินค้าอยู่เท่าใด และควรจะสั่งซื้อเท่าใด จากผู้จำหน่ายรายใด จึงจะเหมาะสมที่สุด ถูกกว่าหรือแพงกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นเท่าไร

จากคำถามดังกล่าวมาแล้วนั้นลองย้อนกลับไปคิดว่า หากเราสามารถทราบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ จะมีประโยชน์ต่อท่านหรือผู้บริหารในการวางแผนทรัพยากร (Resource planning) ลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด (Minimise cost) และหาทางเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในองค์กรได้มากเพียงไร นั่นจึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้รับจากการนำ AMCO Business Solutions มาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพื่อการเป็นต่อทางธุรกิจ รองรับโอกาสทางการค้า สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า พนักงาน และความสามารถในการทำกำไร

Contact Us

 • E-mail : sales@alphametrics.co.th
 • Landline : 036-343052, 036-343059
 • Fax : 036-343086
 • Address : 109/1 M.2 Tambon Mitrapab, Muak Lek, Saraburi, Thailand 18180

Case Studies

[virtual_slide_box id="9"]