Business
Auto spare parts

Solutions
Data analytics
Power BI

Industry
Automotive

ศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ระดับโลก (Automotive R&D Center) ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto spare parts) จึงนำ Data analytics มาประยุกต์ร่วมกับกลยุทธ์แบบ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าทางธุรกิจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์แห่งนี้ รับผิดชอบด้านวิศวกรรมการออกแบบ การผลิต และการให้บริการหลังการขายในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก
ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนายานยนต์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โดยทีม AMCO DTA (Data platform and Analytics) ได้วาง Data platform ให้กับหน่วยงานนี้ โดยมีพื้นฐานบนคลาวด์และเชื่อมข้อมูลจาก ERP และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เข้าด้วยกัน ปรับฟอร์แมต (Format) ให้เหมาะสมและจัดเก็บใน Datawarehouse ก่อนนำมาประมวลผลและนำเสนอรายงานในรูปแบบ Visualisation / dashboard ด้วย Power BI ซึ่งช่วยให้ทีมวิจัยและพัฒนามอง และผู้บริหารมองเห็นข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนถึงคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่แต่ละประเภทจากความถี่ในการขอเคลมอะไหล่จาก dealer และ distributor ว่าเกิดจากสาเหตุใด จากรถยนต์รุ่นใด และผลิตจาก supplier รายใด และนำไปปรับปรุงคุณภาพให้ที่ดียิ่งขึ้น

 

"ตลาดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่องโดยที่ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละแบรนด์ต่างเร่งพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุดด้วยเหตุนี้เองการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยสูง จึงเป็นโจทย์ที่น่าท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์"

Why Kaizen is important?

Kaizen คือ แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตและการบริหารงานของตน ทำให้ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จึงเหมาะกับหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วน/อะไหล่ ที่มีคุณภาพสูงได้มากขึ้น

Gaining competitive advantage

การนำ Data analytics ไปใช้ในกระบวนการผลิตทำให้สามารถติดตามกระบวนการผลิตได้แบบเรียลไทม์และนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้ทันเวลา ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่จะช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ทั้งจากคู่ค้าและลูกค้าได้ในระยะยาว

Take the next steps for your business

เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดและทำให้ธุรกิจปรับตัวได้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่โทร 036-343052 อีเมล์ sale@alphametrics.co.th