Close the Loop > Debt Collection

Overview on Debt Collection

กระแสเงินสด (Cash flow) นับว่ามีความสำคัญมากในการทำธุรกิจทุกประเภท เพราะเปรียบเสมือนสภาพคล่องในการดำเนินงานซึ่งหากธุรกิจใดขาดสภาพคล่องที่ดีก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นล่าช้าและเสียโอกาสในการจัดซื้อวัตถุดิบหรือขยายกิจการเพิ่มเติม และถ้าหากเลือกได้ เจ้าของธุรกิจแต่ละรายคงอยากที่จะจำหน่ายสินค้าและบริการของตนแบบขายสดมากกว่าแบบขายเชื่อ เนื่องจากการขายสดนั้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและทำให้การดำเนินธุรกิจคล่องตัว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการติดตามทวงถามเมื่อใกล้ครบกำหนดชำระ

แต่ส่วนใหญ่แล้วในการดำเนินธุรกิจระหว่างกันก็ย่อมที่จะมีการเจรจาต่อรองเพื่อขอชำระแบบเชื่อหรือชำระด้วยวงเงินเครดิต (Credit limit) ที่มีกำหนดชำระตามระยะเวลาที่ตนเองสามารถต่อรองได้ (Credit term) เช่น 30 วัน หรือ 45 วันหลังจากได้รับสินค้าและบริการ ซึ่งอำนาจในการต่อรองสำหรับลูกค้าแต่ละรายนั้นก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและมูลค่าสินค้าโดยรวม หรือประวัติการชำระเงินในอดีต เป็นต้น ซึ่งก็แล้วแต่เกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างกันไป

เนื่องจากการติตตามหนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน AMCO Business Solutions จึงต่อยอดโซลูชั่น ERP ด้วย Debt collection Portal จะทำให้การติดตามหนี้เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการติดตามและทำให้ผู้บริหารมองเห็นสถานะของการติดตามหนี้ล่าสุดในแต่ละวันจากข้อมูลในภาพรวมหรือแบบเจาะลึกได้ถึงระดับทีม ระดับพนักงาน หรือตามกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสที่จะเป็นหนี้สูญ และสามารถนำไปวางแผนทางการเงินได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ โดยได้สะท้อนภาพต่างๆในแง่มุมดังนี้

  • ยอดหนี้และสถานะหนี้คงค้างรายเดือน ซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างยอดหนี้สะสมทั้งหมดกับหนี้ที่สามารถติดตามได้
  • ยอดหนี้ที่คาดว่าจะสูญ เนื่องจากมีสถานะค้างชำระเกินอายุหนี้สูงสุดตามที่กำหนดไว้
  • รายละเอียดของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาและสถานะหนี้ที่ยังคงค้างอยู่
  • เหตุผลในการการค้างชำระของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละครั้งที่ติดตาม และจำนวนครั้งที่ติดตามหนี้ ตามช่วงเวลา

Debt collection Portal ยังมีฟังก์ชันในการวิเคราะห์และแจ้งเตือนการวางบิลและติดตามหนี้ (Billing & Notification) ตามอายุหนี้ (Debt aging) และด้วย Notification ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยที่คอยแจ้งเตือนให้ดำเนินตามกำหนดนี่เอง จะช่วยลดความยุ่งยากในการจดจำสถานะและรายละเอียดปลีกย่อยในการชำระของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี

ด้วย AMCO Business Solutions จะทำให้การติดตามหนี้เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต่อยอดมาจากโซลูชั่น ERP ยังช่วยในการกำหนดวงเงินเครดิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน

Contact Us

  • E-mail : sales@alphametrics.co.th
  • Landline : 036-343052, 036-343059
  • Fax : 036-343086
  • Address : 109/1 M.2 Tambon Mitrapab, Muak Lek, Saraburi, Thailand 18180

Case Studies

[virtual_slide_box id="9"]