Production Management

Overview on Production Management

การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็ต้องการเครื่องมือทางธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจอย่างแม่นยำและรวดเร็วเหนือคู่แข่ง

สำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตมักที่จะมีความต้องการที่พิเศษมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆเนื่องจากมีกิจกรรมหลายขั้นตอนและค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งจากภายในองค์กรเองหรือจากภายนอกก็ตาม ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบัญชี หรือการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งหากมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการบริหารการผลิตที่ดี ก็ย่อมที่จะส่งผลถึงคุณภาพและต้นทุนของสินค้าและบริการที่ดีด้วย

AMCO Business Solutions เป็นโซลูชั่น ERP เพื่อการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเพื่อวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบ การวิเคราะห์ความต้องการสินค้าการนำเสนอแผนการผลิต การวางแผนและการควบคุมกำลังการผลิต ตลอดจนคำนวนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตและบันทึกบัญชี รวมถึงสามารถรองรับกิจกรรมการผลิตแบบ Just in Time (JIT) ที่จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

Production Business Intelligence Dashboard (PBID)

นอกเหนือจากนั้น AMCO Business Solutions ยังมีเครื่องมือที่ขยายผลจากระบบ ERP เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานที่ทำให้ทราบถึงภาพรวมและสถานะการดำเนินงานที่ครบทุกมุมมอง ได้แก่

ตอบสนองต่อการเข้าถึงข้อมูลเชิงธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และสามารถมองเห็นถึงภาพรวมของกิจกรรมการผลิตรวมถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดในมิติที่หลากหลาย ทำให้สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที เช่น ข้อมูลขาย แผนการผลิตและกำลังการผลิต วัตถุดิบคงเหลือและแผนการจัดซื้อ รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายและโอเวอร์เฮดต่างๆ
ตอบสนองการตัดสินใจใด้อย่างทันท่วงที
รายงานจากระบบ ERP ไม่เพียงแต่ช่วยให้รับรู้ถึงสถานะการดำเนินงานปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ทำให้มองเห็นถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เช่น กำหนดการส่งมอบสินค้ารายการที่ล่าช้าเนื่องแผนการมีผลิตมีความล่าช้าต่อเนื่องสะสม หรือการที่ผู้บริหารสามารถทราบได้ทันทีว่าสาเหตุดังกล่าวเกิดมาจากปัจจัยภายใน เช่น เครื่องจักรชำรุด หรือปัจจัยภายนอก เช่น วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำหรือส่งมอบล่าช้า
สนับสนุนการวางแผนหรือกำหนดนโยบาย
ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงธุรกิจจากการดำเนินกิจกรรมการผลิต รวมถึงความต้องการและข้อจำกัดต่างๆในอนาคต เช่นกำลังการผลิต งบประมาณ หรือวัตถุดิบ ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารและควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย
รับทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมการผลิตไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ และไม่ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงเกินไป
ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมการผลิต
ระบบ ERP ยังมีรายงานอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้รับทราบประสิทธิภาพในการผลิตด้วยรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของเครื่องจักร ” (Overall Equipment Effectiveness:OEE) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินกิจกรรมการผลิต ที่ทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของการผลิตและสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานที่เหมาะสมได้