Production Management > Performance & QC

Overview on Performance & QC

ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายลงเป็นแนวทางหลักในการดำเนินกิจการของทุกองค์กร AMCO Business Solution สามารถช่วยองค์กรของท่านวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงการส่งมอบให้ตรงตามจำนวนและเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยควบคุมค่าใช้จ่ายของต้นทุนให้น้อยที่สุด และเกิด defect น้อยที่สุด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องเชื่อมโยงระบบหลาย ๆ ส่วน ภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกันด้วยระบบ ERP ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย คลังสินค้า บัญชี การเงิน การผลิต จึงจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานได้สะดวก ต่อเนื่อง และลดขั้นตอนการทำงาน รวมไปถึงช่วยให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำเพื่อการตัดสินใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สิ่งที่ AMCO Business Solution ให้ความสำคัญคือเรื่องของการวางแผนการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักดังต่อไปนี้

การวางแผนวัสดุ (Material Planning)
รวบรวมเอาการวางแผนผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Goods) การวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ เข้ามาไว้ด้วยกัน การทำงานของ Microsoft Dynamics NAV® จะเริ่มจากการสร้างแผนผลิตหลัก (Master Production Schedule หรือ MPS) ของสินค้าสำเร็จรูปและส่งต่อไปยังส่วนของการประเมินความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirements Planning หรือ MRP) เพื่อเสนอแนะการสั่งวัตถุดิบเพิ่มหากไม่เพียงพอต่อการผลิต โดยคำนึงถึงระดับหรือปริมาณวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังที่ลูกค้ากำหนด ไว้เป็นหลัก

สามารถจัดเก็บสูตรการผลิตได้ไม่จำกัด (Unlimited Bill of Materials)
นอกเหนือจากการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในองค์กรเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ระบบ ERP สามารถสร้างและจัดเก็บสูตรการผลิต เพื่อแสดงรายการของส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งนำเข้ามาประกอบเป็นสินค้าตัวแม่ (BOM Level 0) ซึ่งการสร้างสูตรการผลิตนี้จะสามารถสร้างได้อย่างไม่จำกัด และจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติว่าชิ้นส่วนใดบ้าง ที่สมควรจะออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งผลิต เพื่อทำการจัดซื้อหรือทำการผลิตในระยะต่อไป
การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)
การประเมินกำลังการผลิต ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับระบบ ERP ไม่ว่าจะเป็น คนและเครื่องจักรเพื่อให้สอดคล้องตามแผนวัสดุที่วางไว้ และผลลัพธ์จากการประเมินกำลังการผลิตร่วมกับแผนความต้องการวัสดุจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แผนสั่งผลิต (Production Order) และแผนสั่งซื้อ (Purchase Order) เพื่อส่งให้ฝ่ายที่รับผิดชอบต่อไป

สร้างคำสั่งผลิตได้ทันทีและตรงกับความต้องการ
หมดปัญหากับการรวบรวม Sales Order หรือ Production Demand เพื่อมาออกคำสั่งผลิต Microsoft Dynamics NAV® จะช่วยรวบรวม Sales Order และ Production Demand ทั้งหมดมาแปลงเป็นคำสั่งผลิตได้โดยตรง และไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกใหม่
ออกใบสั่งซื้ออัตโนมัติ
หลังจากที่ได้ประเมินกำลังผลิตและแผนความต้องการวัสดุแล้ว ถ้าเห็นว่าวัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต Microsoft Dynamics NAV® ก็จะออกใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ โดยฝ่ายจัดซื้อไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน
คิดต้นทุนถูกต้องแม่นยำในการเบิกวัตถุดิบ
Microsoft Dynamics NAV® สามารถทำการบันทึกการเบิกวัตถุดิบได้หลากหลายวิธีโดยการใช้ Consumption Journal ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกแบบอัตโนมัติตั้งแต่ก่อนเริ่มสั่งผลิต (Forward Flushing) บันทึกแบบอัตโนมัติหลังการผลิตเสร็จสิ้น (Backward Flushing) หรือแบบ User Post บันทึกเอง (Manual Flushing) ซึ่งการบันทึกการเบิกจะอ้างอิงกับหมายเลขคำสั่งผลิตเพื่อใช้ในการคิดต้นทุน จึงทำให้หมดห่วงเรื่องคิดต้นทุนผิดพลาด
รายงานผลการผลิตได้แบบ Real Time
หมดกังวลกับความล่าช้าของรายงานการผลิตเพราะ Microsoft Dynamics NAV® จะช่วยบันทึกผลผลิตสินค้าใน Production Output Journal เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการบันทึกสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถแสดงรายงานปริมาณการผลิตสินค้า ชั่วโมงแรงงานหรือชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของแต่ละคำสั่งผลิตได้ทันทีและข้อมูลต้นทุนจะถูกส่งไปให้ฝ่ายบัญชีโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสรุปต้นทุนอีกด้วย

Contact Us

  • E-mail : sales@alphametrics.co.th
  • Landline : 036-343052, 036-343059
  • Fax : 036-343086
  • Address : 109/1 M.2 Tambon Mitrapab, Muak Lek, Saraburi, Thailand 18180

Case Studies

[virtual_slide_box id="9"]