Trade Promotion Management

Shopping Promotion

ช่วยให้การจัดการส่งเสริมการขาย (Trade Promotion) มีประสิทธิภาพสูงสุด

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมีองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกหลายองค์กรลงทุนกับการทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการขาย แต่ก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการลงทุน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายและจัดการการทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องครอบคลุมถึง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลโปรโมชั่นให้แม่นยำมากขึ้น
 • ลดความซับซ้อนในการกำหนดราคาและส่วนลดต่างๆ
 • ลดต้นทุนฟุ่มเฟือยที่ใช้ในการทำโปรโมชั่น
 • ยกระดับการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์การทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบ
 • เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • เพิ่มความแม่นยำให้กับข้อมูลทางการเงิน

 • Advanced pricing
 • Rebate management
 • Promotion management
 • Claim and deduction

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลโปรโมชั่นให้แม่นยำมากขึ้น

ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูลเพียงแห่งเดียวและเป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งช่วยลดปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลทางการเงินรวมไปถึงการสืบกลับไปยังรายการต้นทางได้อย่างถูกต้อง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลงได้อีกมาก

ลดความซับซ้อนในการกำหนดราคา

รองรับการกำหนดราคาสำหรับการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนรวมไปถึงการทำส่วนลดท้ายบิลในใบสั่งซื้อและใบสั่งขายด้วย ช่วยทำให้การจัดการด้านราคาและส่วนลดเป็นเรื่องง่ายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและลดความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

ลดต้นทุนฟุ่มเฟือย

การจัดเก็บแหล่งข้อมูล Trade Promotion โดยแยกไว้หลาย ๆ ที่ ทำให้เกิดต้นทุนในการดูแลรักษาไม่น้อย เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และพร้อมใช้งานอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุน คือ

 • ลดโอกาสเกิดรายจ่ายซ้ำกับในอดีต
 • ลดความยากลำบากในการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรโมชั่นต่าง ๆ ทำให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างถูกเวลาและสถานการณ์
 • ป้องกันเม็ดเงินหมดไปกับโปรโมชั่นที่ไม่เป็นประโยชน์

ยกระดับการวางแผน บริหาร และวิเคราะห์การทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบ

ด้วยโครงสร้างของโซลูชั่นที่รองรับการกำหนดราคา การส่งเสริมการขาย การทำ Rebate การคิดค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่น รวมไปถึงการดำเนินงานค้างรับค้างจ่ายทุกขั้นตอน อีกทั้งมีการจัดเก็บรายการราคาสินค้า (Price List) ของลูกค้าและผู้ขายแต่ละราย สินค้าแต่ละชิ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบและการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆจะบันทึกโดยการจัดสรรปันส่วนลงสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Account) ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องการจัดการและควบคุมการชำระหนี้สินและการเคลมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ทราบถึงหนี้สินคงค้างได้ตลอดเวลาและช่วยลดการชำระหนี้สินที่มากเกินควรอีกด้วย

เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การจัดเตรียมข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใสทั้งในเรื่องทรัพย์สิน หนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรในยุคปัจจุบัน โซลูชั่นเราจึงสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินได้หลากหลาย อาทิเช่น การกำหนดราคา การตกลงราคา การออกอีเวนท์ การทำ Rebate ค่าตอบแทนในการบริหาร ค่าคอมมิชชั่น และรางวัลสำหรับพนักงานที่ได้ผลงานตามเป้าหมาย (Incentive Program) เป็นต้น รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลงานค้างรับค้างจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เพิ่มความแม่นยำให้กับข้อมูลทางการเงิน

กิจกรรม Trade Promotion ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขาย การตกลงราคา การออกอีเวนท์ การจัดทำราคาสินค้า (Price List) การทำ Rebate ค่าตอบแทนในการบริหาร ค่าคอมมิชชั่น การหักลดหย่อน และการเคลม โซลูชั่นนี้ของเราสามารถตอบโจทย์กิจกรรมดังกล่าว และมองเห็นข้อมูลทางการเงินแบบภาพรวมได้ตลอดเวลาซึ่งจะเรียกดูเป็นรายงานและนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างทันที อีกทั้งยังทำให้รับรู้ข้อมูลกำไร-ขาดทุนได้อย่างเป็นปัจจุบัน วันต่อวัน และแม่นยำ ส่งผลให้องค์กรมองเห็นความเคลื่อนไหวในทุกกิจกรรมจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยเกินความจำเป็น ณ สิ้นเดือนหรือสิ้นปีแน่นอน