Warehouse & Delivery > Delivery & shipping

Overview on Delivery & Shipping

การบริหารจัดการงานขนส่ง เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับการประกอบกิจการ ทั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย เนื่องด้วยต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นต้นทุนสำคัญที่ส่งผลกระทบกับต้นทุนรวมของสินค้าและบริการ ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ จึงต้องควบคุมดูแลงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพตลอดจนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง โดยยังคงควบคุมคุณภาพให้สินค้าและบริการไปถึงที่หมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา

AMCO Business Solution ได้เพิ่มความสามารถของโซลูชั่น ERP ในการควบคุมการรับส่งวัตถุดิบ (Raw material) สินค้าระหว่างผลิต (Work in Process) และสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปรับปรุงระดับสินค้าคงเหลือให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด รวมไปถึงขจัดความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารโดยใช้ Microsoft Dynamics NAV® เป็นตัวกลางในการแชร์ข้อมูลระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพร้อม ๆ กัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า โดยมีองค์ประกอบของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery ดังนี้

5Rs Delivery
Right Place: ส่งมอบตรงสถานที่
มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้สูง โดยสามารถตอบสนองต่อการส่งสินค้าให้ลูกค้าที่มีที่อยู่มากกว่า 1 ที่ และ Microsoft Dynamics NAV® ยังรองรับกระทั่งการออก order จากลูกค้าเจ้าหนึ่งแล้วเก็บเงินกับอีกเจ้าหนึ่ง รวมไปถึงสามารถบริหารจัดการ Drop shipment ที่เป็นการส่งสินค้าโดยตรงจาก Vendor ไปหาลูกค้าโดยไม่ต้องผ่านคลังสินค้าได้
Right Time: ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
สามารถกำหนดวันที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้หลายระดับโดยเมื่อกำหนดวันที่ลูกค้าต้องการสินค้าลงในระบบ (Requested Delivery Date) ซึ่งระบบจะนำไปหักระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง (Shipping time) ซึ่งเท่ากับวันที่คาดว่าสินค้าจะสามารถออกจากคลังสินค้าได้ (Planned Shipment Date) นอกจากนี้ Microsoft Dynamics NAV® ยังสามารถกำหนดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้หยิบ จัด และติดฉลาก (Outbound warehouse handling time) เพื่อหักออก ซึ่งก็จะเท่ากับวันที่สินค้าสามารถหยิบเพื่อนำไปขายได้ (Shipment date)

นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมโยงข้อมูลของยอด Inventory ทั้งส่วนที่เป็นการซื้อเข้ามาเพื่อขาย และสินค้าคงคลังที่เกิดจากสายการผลิต แบบ Real time ทำให้ขณะกรอกข้อมูลคำสั่งขาย ผู้ทำรายการจะเห็นได้ชัดว่าสินค้าสามารถจัดส่งได้ทันทีหรือไม่ หากต้องรอจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด ซึ่งช่วยทำให้บริหารจัดการ Back order ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าสามารถกำหนดวันรับสินค้าได้อย่างยืดหยุ่น โดยกำหนดตั้งแต่ขั้นตอนการออกคำสั่งซื้อมาได้ว่าอยากได้รับสินค้าช่วงระยะเวลาใด โดย Microsoft Dynamics NAV® สามารถรองรับ Blanket sales order จากการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากแต่ต้องการทยอยรับสินค้าในจำนวนต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ได้
Right Quantity: ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
สนับสนุนการมีหน่วยวัดคู่ขนาน (Unit of measurement) แบบไม่จำกัดโดยทำพร้อม ๆ กันต่อสินค้า 1 รายการ เช่น กิโลกรัม เส้น กล่อง ชิ้น เป็นต้น ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

ยิ่งไปกว่านั้น Microsoft Dynamics NAV® ยังมีฟังก์ชั่นการจองสินค้า (Order reservation) เพื่อไม่ให้พลาดการส่งสินค้าตามปริมาณที่ตกลงกันไว้ หรือแม้กระทั่งการแย่งสินค้าระหว่างตัวแทนขายด้วยกันเอง

แม้แต่การสั่งสินค้าเข้ามาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าก็สามารถทำได้โดยการกรอกประมาณการยอดขาย (Sales forecast ), reorder point รวมถึง reorder quantity และประมวลผล แนะนำยอดคำสั่งซื้อสินค้าที่ควรสั่งมาเก็บไว้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการซี้อในช่วงเวลาถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
Right Quality: สินค้าตรงตามคุณภาพที่ตกลง
หมดปัญหากับการส่งสินค้าผิดประเภท อันเนื่องมาจาก Item No. หรือ Part No. ของลูกค้าแตกต่างกันกับบริษัทผู้ขาย ซึ่ง Microsoft Dynamics NAV® ได้ลดความสับสนโดยการใช้ Cross-Reference No. ในการออกคำสั่งขายซึ่งทำให้หยิบสินค้าได้ถูกต้องไม่สับสนอีกต่อไป

ในขณะที่กรอกคำสั่งขายแต่ว่าพบว่าไม่มีสินค้าในสต๊อค ผู้ขายสามารถตรวจสอบสินค้าทดแทน (Item substitution) ได้ในทันที ซึ่งสินค้าทดแทนดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันเพียงสี ขนาด แต่ว่าหน้าที่คุณสมบัติคล้ายหรือเหมือนกัน เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทันที

แม้แต่ในกรณีที่สินค้าที่จัดส่งไปเกิดความเสียหาย หรือลูกค้าไม่พอใจอยากเปลี่ยนชนิดสินค้า ก็สามารถรับคืนสินค้าจากลูกค้าโดยจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปพร้อมกันด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยกรอกคำสั่งส่งคืนสินค้าจากการขาย (Sales return order) เข้าระบบ Microsoft Dynamics NAV®
Right Cost: การส่งสินค้าตามราคาที่แข่งขัน
รองรับการขายทั้งในและต่างประเทศโดยสามารถขายสินค้าได้ไม่จำกัดสกุลเงิน (Multi-currency) โดยสามารถกำหนดส่วนลดการขายได้หลายระดับ (Multi-Level Discount) เช่น ส่วนลดจากปริมาณการซื้อ ส่วนลดจากการจ่ายเงินเป็นสกุลเงินที่กำหนด ส่วนลดเฉพาะผู้ซื้อ ส่วนลดเฉพาะรายการสินค้า ส่วนลดท้าย invoice เป็นต้น

ทั้งนี้ Microsoft Dynamics NAV® ยังสามารถเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ (Prepayment) จากลูกค้าก่อนการเริ่มงานโดยกำหนดเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าได้ และสามารถกระจาย Logistics cost ในกรณีสินค้าหลาย ๆ รายการมาเที่ยวเรือเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ค่าระวางเรือ (Freight) ค่ายกตู้ (Lift on / Lift off) ค่าD/O ค่า THC (Terminal Handling Charge) ค่าผ่านประตูท่าเรือ (Gate fee) ค่าเช่าพื้นที่วางตู้ (Rent fee) ค่า Detention ค่า Demurrage และค่าประกันภัย (Insurance premium) เข้าไปเป็นต้นทุนสินค้าโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าสินค้า หรือ จะแบ่งเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละรายการได้

Contact Us

  • E-mail : sales@alphametrics.co.th
  • Landline : 036-343052, 036-343059
  • Fax : 036-343086
  • Address : 109/1 M.2 Tambon Mitrapab, Muak Lek, Saraburi, Thailand 18180

Case Studies

[virtual_slide_box id="9"]