CCTP Premium

เป็นโซลูชันชุดเต็มที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน เพื่อช่วยในการบริหารกิจกรรมที่มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ได้แก่ ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) และธุรกิจบริการ (Professional service)

AMCO CCTP

Premium package capabilities

All features in CCTP Essentials
and..

Manufacturing

วางแผนและบริหารการผลิตโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและส่งมอบได้ทันเวลา

Service management

บริหารจัดการงานบริการหลังการขาย ได้แก่ การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การรับประกัน การซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

Want to know more information ?

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้และขอคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ด้วย Dynamics 365 Business Central