Dynamics 365
Business Central
Premium

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเฉพาะทั้ง Trading, Manufacturing และ Professional services

Manufacturing

วางแผนและบริหารการผลิตโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าและส่งมอบได้ทันเวลา

Service management

บริหารจัดการงานบริการหลังการขาย ได้แก่ การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การรับประกัน การซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

Want to know more information ?

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้และขอคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ด้วย Dynamics 365 Business Central