bigbang-main-logo

พบกันในงาน Digital Thailand Big Bang 19-23 กย. 2018

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(Ministry of Digital Economy) จัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ในวันที่ 19-23 กันยายน ณ Challenger Hall 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยรูปแบบการจัดงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็น 7 Golden Zones ได้แก่

  • โซน 1: “Golden cloud computing”
  • โซน 2: “Big data & data analytics”นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง Big Data ความสำคัญของการวิเคราะห์ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับธุรกิจ ระดับชุมชน และระดับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานดิจิทัล และเพื่อความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและภูมิภาค ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ และระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Submarine Cable)
  • โซน 3: “Emerging innovation & Digital startup”
  • โซน 4: “Digital transformation”นำเสนอการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การยกระดับการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุค Digital Economy อาทิ Cloud, Big Data, Internet of Things (IoT), Blockchain, e-Payment รวมถึงนำเสนอธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน (transform) และนำเสนอเรื่องราวจากผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละด้าน อาทิ การเงิน ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ การค้าปลีก การขนส่ง อาหารและเกษตร พลังงาน การบิน และการท่องเที่ยว
  • โซน 5: “Digital manpower”นำเสนอความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนำเสนอบทบาทและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ส่งเสริม Digital Manpower อาทิ การสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะพร้อมต่อยอดเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Coding) การสร้างเสริมทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรวัยทำงานให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพ และการยกระดับตลาดแรงงานด้านดิจิทัลไทยสู่สากลด้วยมาตรการ Smart Visa รวมถึงนำเสนออาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างแรงบันดาล
  • โซน 6: “Livable city & Smart city”นำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะตามนโยบายและกรอบการพัฒนาเมือง ๖ ด้านของประเทศไทย รวมถึงการจำลองเมืองอัจฉริยะต้นแบบเสมือนจริง ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน
  • โซน 7: “Thailand grand challenge”นำเสนอวิสัยทัศน์กระทรวงดิจิทัลฯ ในการเดินหน้าสานต่อพันธกิจเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามกรอบ “SIGMA” ซึ่งหมายถึง “S” หรือ Cyber Security : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ “I” หรือ Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐาน “G” หรือ Digital Government : รัฐบาลดิจิทัล “M” หรือ Digital Manpower : กำลังคน และ “A” หรือ Applications : ธุรกิจและการประยุกต์ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมบูรณาการ ๑๙ กระทรวง เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์”อย่างแท้จริง
bigbang-main-logo

เพราะทุกวันนี้ เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “BIG DATA“ โดยอาจไม่รู้ ตัว ทั้งการ Search, Post, Chat, Share, Check-in, ทั้งภาพถ่าย วีดิโอ เสียง หรือข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกส่ง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ที่มีการขยายให้ครอบคลุมประชากร และพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “เน็ต ประชารัฐ” ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Hight VOLUME) มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (High VELOCITY) เหล่านี้มีความหลากหลาย (High VARIETY) เป็นชุดข้อมูลที่ มีความถูกต้องแม่นยํา (High VERACITY)

บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน โดยจะจัดอยู่ที่บูทหมายเลข P15 (Challenger 3)และขอเป็นอีกแรงที่พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ด้วยการให้คำสัญญาว่าจะเป็นผู้ให้บริการวางระบบ ERP มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดการค้ายุคดิจิตอล ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มกำลังให้กับลูกค้าของเราทุกราย และใคร่ถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบ ERP เช่น Dynamics NAV 2018 และ Dynamics 365 Business Central ไปนำเสนอเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการก้าวสู่การทำ Digital Transformation ขององค์กร ได้มองเห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

พบกันที่บูทหมายเลข P15 (Challenger 3)

รายละเอียดของงาน https://www.digitalthailandbigbang.com

Posted in Events & Training.