Business Central Managerial Accounting

Managerial accounting for business management

การพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี เช่น การบัญชีบริหาร (managerial accounting) เพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันยุคของการแข่งขันที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วและถูกต้อง

ซึ่งการจัดทำบัญชีบริหาร (managerial accounting) จะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ง่ายต่อการตรวจสอบ ไม่มีการวางข้อมูลซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดความสับสน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบอีอาร์พี (ERP) ที่เหมาะสมสามารถนำคุณไปสู่เส้นทางการดำเนินการที่ถูกต้องได้

หลักการของการบัญชีบริหาร (Management Accounting Principles)

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันทาง Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) ร่วมกับ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ได้ออกหลักการของการบัญชีบริหารเพื่อเป็นหลักการที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล โดยหลักการดังกล่าวได้มาจากการสะท้อนมุมมองของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร นักการศึกษา ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป โดยการบัญชีบริหารนั้น ประกอบด้วย 4 หลักการ ซึ่งจะทำให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร คือ

  1. การสื่อสารที่ให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งที่มีอิทธิพลอย่างทรงพลัง (Communication provides insight that is influential)
  2. สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็น (Information is relevant)
  3. การวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อคุณค่า (Impact on value is analyzed)
  4. การสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริหารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stewardship builds trust)

ลักษณะสำคัญของการทำรายงานสำหรับการบัญชีบริหาร (managerial accounting reports)

 Chartered Institute of Management Accountants (2014)

1. นำเสนอรายงานแก่บุคคลภายในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการ
2. มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อกิจการในอนาคต
3. เน้นการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยืดหยุ่น
4. ต้องการข้อมูลและสารสนเทศ ที่ทันเวลาที่ต้องการจะใช้งาน
5. สามารถจัดทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ เช่น รายงานแยกตามแผนก แยกตามผลิตภัณฑ์ แยกตามลูกค้าหรือคู่ค้า แยกตามพนักงานขาย เป็นต้น
6. ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป
7. สามารถจัดทำรายงานเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

Dynamics 365 Business Central กับการจัดทำบัญชีบริหาร

Dynamics 365 Business Central โซลูชั่นบนคลาวด์แบบเหนือระดับ เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของระบบ ERP จากไมโครซอฟต์ ที่ครอบคลุมการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกฝ่ายทุกแผนกเข้าด้วยกัน สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ (รองรับทุกเว็บเบราเซอร์) และ Universal Apps บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเลตหรือสมาร์ทโฟน ทำให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time พร้อมเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Analytic Tools) ที่หลากหลายมุมมอง ทำให้ดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์มาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจน สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

เจ้าของกิจการสามารถรับทราบข้อมูลธุรกิจในที่สำคัญผ่านหน้าจอแดชบอร์เฉพาะของ Dynamics 365 Business Central ตามบทบาทหรือ Role Center อย่าง “Business Manager” หรือ “Accounting” จะปรากฏข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ แบบ Live Chart ได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น

  • ตรวจสอบสภาพทางธุรกิจในส่วนของการขาย คลิกที่ “ข้อมูลการขายเดือนปัจจุบัน (Sales This Month) ” ก็สามารถเจาะลึกลงไปยังรายการใบสั่งขายล่าสุดได้ทันที
Business manager role center as a managerial accounting
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่ชัดเจนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (Quick Insights) ด้วย Power BI Dashboard สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุม
Managerial accounting insights
  • เรียกดูรายงานในรูปแบบ Excel ได้ตามต้องการ เช่น รายงานงบดุล (Balance sheet) เพื่อรับทราบสถานะทางการเงินของกิจการ, รายงานงบกระแสเงินสด (Cash flow statement)  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับเงินสด และทราบถึงสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจในยุคนี้ แต่วิธีการที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้ดีและประสบความความสำเร็จต่างหาก ซึ่ง AMCO Business Solutions ที่เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อีอาร์พีและพันธมิตรทางการค้ากับไมโครซอฟท์ มีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณเปลี่ยนมาใช้ Business Central ได้อย่างราบรื่น และลงตัวกับทุกความต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด โทรศัพท์ 036-343052

Posted in Business Solutions, Dynamics 365 Business Central.