E-Commerce

Overview of E-Commerce อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยนี้ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับโลกภายนอกเพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันจากสถานที่ใดก็ตามที่มีจุดให้บริการสัญญาณเชื่อมต่อ การค้าในยุคที่การสื่อสารเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการนำเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการของตนด้วยแนวคิดที่ว่าสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันและเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ทุกเวลานั่นเอง เราได้เพิ่มทางเลือกพิเศษสำหรับองค์กรธุรกิจการค้าหรือธุรกิจผลิตในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการทำตลาดที่เหนือคู่แข่งด้วย B2B e-commerce เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย ระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์ธุรกิจ หรือ ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการโดยอาศัยหลักของการบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานที่ดีที่มีการประสานห่วงโซ่ทางธุรกิจเข้าด้วยกันแบบครบวงจรซึ่งเป็นไปตามรูปแบบของโซลูชั่น ERP เริ่มตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก […]

Continue reading