IoT and Data analytics

IoT และ Data Analytics อนาคตอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

จากการสำรวจผู้นำในวงการอุตสาหกรรมการผลิตจาก Deloitte แสดงแนวโน้มการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้อุตสาหกรรมในปี 2023 ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี Robotics และ Automation เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง IoT และ Data analytics

Continue reading

กระบวนการพัฒนาแบบ Agile methodology คืออะไร ?

Agile methodology เป็นหนึ่งในทฤษฎีแนวคิดการทำงานที่เราประยุกต์ใช้ โดยเน้นกระบวนการที่เร็วและยืดหยุ่นกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานมากกว่าลำดับขั้นตอน

Continue reading