กระบวนการจัดการข้อมูล (Data management) พร้อมเครื่องมือแนะนำ

เป้าหมายหลักของการจัดการข้อมูลคือ การได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สอดคล้อง และพร้อมใช้งาน โดยอาจจะใช้เทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การสร้าง – ลบ – วิเคราะห์ข้อมูล – สร้างแบบจำลอง จนถึงการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปสนับสนุนกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading