GDPR คืออะไรและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) เริ่มเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากระบบของ Amazon หรือฐานข้อมูลของ Facebook และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองถูกขโมยไปใช้ในทางที่ผิด ส่งผลให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค ล่าสุดทางสหภาพยุโรป (EU) ก็เตรียมประกาศใช้กฎหมายสำหรับการปกป้องข้อมูลของพลเมืองที่อยู่ในสหภาพด้วยเช่นกัน GDPR คืออะไร GDPR (General Data Protection Regulation) เป็นกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป […]

Continue reading