AMCO Cloud ERP

Cloud ERP has come today! AMCO Cloud ERP

Cloud ERP by AMCO ทำให้การเริ่มต้นใช้งาน ระบบ ERP เป็นเรื่องง่ายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรฮาร์ดแวร์และดูแลรักษา ระบบ ERP อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลดจำนวนผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม จึงทำให้การบริหารจัดการกิจกรรมภายในองค์กรมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ Tablet/Mobile, Web client และ Windows client โดยเราเป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์อีอาร์พีแบบครบวงจรที่ติดตั้งอยู่บนศูนย์ข้อมูล (Data center) ที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง และยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยบริการสำรองข้อมูลแบบรายวัน และกระจายการสำรองข้อมูลในต่างพื้นที่ (Disaster Recovery Site) เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลทุกรายการจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Cloud ERP by AMCO

AMCO Cloud ERP เหมาะสำหรับ

  • บริษัทที่จะหันมาเริ่มใช้โซลูชัน ERP เป็นครั้งแรก
  • บริษัทที่กำลังเติบโตและต้องการจะขยายธุรกิจ
  • บริษัทที่ต้องการลดเวลาในการปิดบัญชีและรับรู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • บริษัทที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไอที
  • บริษัทที่ไม่มีบุคลากรมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ

ฟังก์ชั่นการทำงานของ AMCO Cloud ERP

การจัดการด้านการเงิน/บัญชี
บริหารจัดการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ โดยรองรับการทำงานของบัญชีแยกประเภท เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ถาวร และ กระแสเงินสด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการดานการขาย/จัดซื้อ
สะดวกในการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ จัดจำหน่ายสินค้า จัดทำฟอร์มออกเอกสาร รายงานสรุปและเชื่อมโยงกับฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

การจัดการสินคาคงคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการรับเข้า การเบิกจ่าย ทั้งสินค้า/วัตถุดิบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้าเข้าและออกจากคลัง

การดูแลระบบ
จัดการการตั้งค่าระบบ สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ บันทึกการใช้งาน และการรักษาความปลอดภัย

Cloud Computing

ทั้ง AMCO Cloud ERP นั้นมาพร้อมกับการให้บริการทั้งในรูปแบบ SaaS (Software-as-a-Services) หรือ PaaS (Platform-as-a-Services) โดยเป็นการชำระค่าบริการในรูปแบบของ Subscription License ซึ่งทำให้มีทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจในการนำระบบอีอาร์พีไปใช้ในงบประมาณเริ่มต้นที่ไม่สูง

Posted in Solutions.