What is AMCO E-Everything for Industry 4.0

จากกระแสการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทำให้องค์กรภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและสนใจนำเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าของตนมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ทำให้เครื่องมือทางธุรกิจในยุคดิจิตอลมีทิศทางพัฒนาไปในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” ที่ทุกหน่วยของระบบการผลิตสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระ เพื่อให้จัดการกระบวนการผลิตได้ครบทั้งกระบวนการ

ภาครัฐบาลได้วางนโยบายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0” ที่จะนำพาประเทศให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งสำคัญ และเปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์แบบเดิมๆให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่าง B2B, B2C และ B2G เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินงาน และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

Electronics Data Interchange (EDI) บน ระบบ ERP

Microsoft Dynamics NAV เป็น ระบบ ERP ที่สนับสนุนการทำงานแบบ E-everything โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้

  • ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจซื้อมาขายไป ผลิต และบริการ
  • เชื่อมโยงทุกกิจกรรมเข้าไว้ด้วยกันด้วยกันแบบเรียลไทม์
  • ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานต่อหน่วยลดลง
  • เชื่อมโยงทุกกิจกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-payment, E-document, E-journal, E-invoice
  • เรียกใช้งานได้ทุกที ทุกเวลา ผ่านระบบคลาวด์
  • แบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบและสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Business Intelligence ทำให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสั่งการได้อย่างทันท่วงที
e-Commerce ที่สามารถทำงานเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP


ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของ อัลฟาเมตริคส์ ในการเป็น Software Solution Provider ทั้งในและต่างประเทศ เราพร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับท่าน และพาองค์กรของท่านมุ่งสู่การเป็น Smart Enterprise ที่มีศักยภาพ ได้เปรียบเชิงแข่งขันสูง และเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านอย่างเช่นทุกวันนี้

สนใจโซลูชั่นของเรา กรุณาติดต่อ ฝ่ายขาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 036-343000 หรือ อีเมล์ sale@alphametrics.co.th

Posted in Business Solutions.