Buil in Business Intelligence cover

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Built-in Business Intelligence

Business Intelligence ที่มีมาพร้อมใน Dynamics 365 Business Central ช่วยให้ผู้ใช้งานทำการการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและจัดทำรายงานสรุปได้ ผ่านคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า “มิติข้อมูล” (Dimensions)

โดยมิติข้อมูลเหล่านี้เป็นคุณลักษณะ (attribute) แบบกำหนดเอง ที่สามารถกำหนดให้กับข้อมูลรายการต่างๆ ในระดับย่อย นอกจากนี้ยังสามารถจัดกลุ่มตามความคล้ายคลึงกันเช่น ภูมิภาค แผนกหรือผลิตภัณฑ์ และการรายงานผ่านตารางบัญชี (account scheduling) ซึ่งการนำเอาฟังก์ชันในลักษณะ Business Intelligence เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน Business Central นั้น สามารถทำงานได้จากหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ :

  • การเปรียบเทียบจำนวนเงินจริงกับงบประมาณ (Budget vs. Actual Amount Analysis)
  • ตั้งค่ามุมมองการวิเคราะห์โดยใช้มิติข้อมูล (Analyzing by Dimensions)
  • สร้างรายงานการวิเคราะห์สำหรับการขาย การซื้อและสินค้าคงคลัง
  • การสร้าง KPI และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน

Budget vs. Actual Amount Analysis

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์งบประมาณกับจำนวนเงินจริงนี้ ทำได้โดยการค้นหาเมนู “G/L Budgets” และเลือกแผนงบประมาณที่ต้องการ จะมีช่องตัวกรองที่ด้านบนเพื่อให้สามารถกำหนดการแสดงผลข้อมูลที่ต้องการได้ ซึ่งจำนวนเงินจริงและงบประมาณที่ตั้งไว้สามารถดูได้ในบัญชีทั้งหมด โดยไปที่ Chart of Accounts และเลือกเมนู “G/L Balance/Budget”

Budget V/S Actual Amount Analysis

Analyzing by Dimensions

การวิเคราะห์โดยใช้มิติข้อมูล (Analyzing by Dimension) สามารถทำได้ผ่านหน้าจอ “Analysis Views” บน Business Central โดยภายในจะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน “Analysis by Dimensions” เพื่อให้ทำการใส่ค่าการกรองและ Dimension ที่ต้องการ โดยฟิลด์จากเงื่อนไข “Shows as Lines” จะแสดงทางซ้ายเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล และฟิลด์จากเงื่อนไข “Shows as Columns” จะเป็นข้อมูลสรุปของแต่ละกลุ่มข้อมูลที่ได้เลือกไว้

Analysis by Dimensions in Business Central

Creating Analysis Reports

รายงานการวิเคราะห์ (Analysis Reports) ช่วยในการสร้างรายงานที่กำหนดเองจากข้อมูลในระบบได้ไม่จำกัด สามารถพุ่งเป้าหมายไปยังมุมมองเฉพาะที่ผู้ใช้งานสนใจ เช่น รายการกำไร รายงานขาย รายงานอัตราการเปลี่ยนพนักงาน (turnover) เป็นต้น เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลปัจจุบันในมิติของช่วงเวลา เช่น เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว หรือกับปีที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือการเติบโตได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Business Central มาพร้อมแม่แบบ (template) รายงานพร้อมใช้ แต่สามารถนำไปแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจได้

Financial Reporting with Account Schedules

Account schedules ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นในระบบตามผังบัญชี และทำการเปรียบเทียบระหว่างบัญชีแยกประเภท (General Ledger -G/L) กับ G/L Budgets ซึ่งโดยปกติแล้ว Business Central จะสร้าง Account schedules บางรายงานไว้ให้แล้ว แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เองในภายหลังเพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการ เช่น การคำนวณหาอัตรากำไรแยกตามแผนก เป็นต้น

Account schedules in Business Central

นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อไปทำ Dashboard และ Visualisation ขั้นสูงสำหรับ ERP ด้วย Power BI ได้ผ่าน OData และ SOAP ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพรวมธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Business Intelligence หรือรายงานเชิงวิเคราะห์ใน Business Central กรุณาติดต่อบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด

Posted in Dynamics 365 Business Central.