Business Central Inventory Management

Business Central กับการจัดการสินค้าคงคลัง (ตอนที่ 2)

ในการวัดความมั่นคงและสภาพคล่องของกิจการเราสามารถวัดได้จากรายการสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้การค้า หลักทรัพย์ และมูลค่าสินค้าคงเหลือ

Inventory costing

Business Central Inventory Management ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือของกิจการ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อมหรือวัสดุโรงงาน โดยใช้การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุนซึ่งรวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย Cost of goods sold (COGS) เช่น ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม และค่าขนส่ง โดยในการตีราคาสินค้าคงเหลือใน Business Central นั้นเราสามารถเลือกได้หลายวิธี ดังนี้

Costing methods

วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือคำอธิบาย
FIFOวิธีเข้าก่อน ออกก่อน (First-in, First-out) โดยทำให้ต้นทุนของสินค้าที่เข้ามาก่อนเป็นต้นทุนขายและต้นทุนสินค้าที่เข้ามาทีหลังเป็นสินค้าคงเหลือ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีอายุจำกัด เช่น อาหารและยา
LIFOวิธีเข้าทีหลัง ออกก่อน (Last-in, First-out) โดยอาศัยราคาล่าสุดของสินค้าเป็นหลัก และมีสมมุติฐานว่าราคาต้นทุนของสินค้าจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในปัจจุบัน มักจะใช้กับสินค้าที่มีการปรับราคาบ่อย ซึ่งล้าสมัยเร็ว หรือมีการปรับราคาตามสภาพตลาด เช่นสินค้าเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
Averageวิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนของสินค้าที่เหมือนกัน ณ วันต้นงวดกับต้นทุนที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นระหว่างงวด เหมาะสำหรับกิจการที่ต้นทุนสินค้าไม่แน่นอน
Specificวิธีใช้ราคาทุนที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือ เหมาะสำหรับสินค้าราคาสูงและมีจำนวนคงเหลือไม่มาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องเพชร
Standardวิธีมาตรฐาน โดยมีหลักการคล้ายคลึงกับ FIFO แต่จะใช้ต้นทุนมาตรฐานเท่านั้น (Standard cost)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Inventory Costing

Inventory cost adjustment

การปรับปรุงราคาต้นทุนของสินค้าคงเหลือใน Business Central สามารถใช้ปรับต้นทุนขาย Cost of goods sold (COGS) เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกระบวนการจัดหาสินค้า หรือนำไปใช้กับการปรับปรุงต้นทุนการผลิตให้มีความถูกต้อง ได้แก่ การเปลี่ยนสถานะจากต้นทุนที่คาดไว้ (Expected) เป็นต้นทุนที่แท้จริง (actual) การล้างรายการบัญชีคุมยอดงานระหว่างทำ (Clear WIP account) และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้น (post variance) เป็นต้น ทั้งนี้การปรับปรุงราคาต้นทุนสินค้าคงเหลือจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการกระทบยอดบัญชีแยกประเภท

business central item journal
การปรับปรุงต้นทุนแบบ Positive adjustment
business central inventory costing
หน้าจอแสดงต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
business central inventory on hand
หน้าจอแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือ

ADCS (Automated Data Capture System)

Business Central มาพร้อมกับชุดฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับรับ-ส่งข้อมูลระหว่างระบบอีอาร์พี กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือสำหรับพกพา (Handheld devices) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า และทำให้ทราบสถานะของสินค้าคงคลังแบบ Real-time และสามารถวางแผนกำหนดปริมาณสินค้าในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADCS https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav/adcs-overview

Return Order & Credit Memos

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการขายหรือจัดซื้อ ได้แก่ สินค้าชำรุดเสียหาย ส่งผิด หรือจำนวนไม่ถูกต้องนั้น เราสามารถใช้ Business Central เพื่อออกใบลดหนี้ (Credit memos) สำหรับรายการคืนสินค้าจากการขาย (Sales return order) หรือจากการซื้อ (Purchase return order) และยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานโดยสามารถโพสต์รายการลดหนี้พร้อมรับคืนสินค้าเข้าคลังได้ในคราวเดียวกัน

Item tracking

สำหรับสินค้าที่มีการระบุวันหมดอายุ สินค้าที่มีมูลค่าสูง สินค้าพิเศษที่มีการควบคุม และสินค้าที่อยู่ในประกัน เราสามารถติดตามสินค้าแต่ละรายการได้จากการระบุ Serial number / Lot number ใน Item tracking เพื่อจำแนกรายการสินค้าดังกล่าวออกจากรายการสินค้าทั่วไป และอำนวยความสะดวกในการเรียกดูรายงาน

หน้าจอระบุ Serial Nos. และ Lot Nos.

Item substitution

สำหรับสินค้าขายดี (Fast moving goods) หรือวัตถุดิบหลักที่ใช้ในสูตรการผลิต (BoM) อยู่เป็นประจำมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมาทดแทนนั้น ในกรณีนี้หากเรากำหนดรายการสินค้าทดแทนเอาไว้อยู่แล้ว Business Central จะแนะนำสินค้าหรือวัตถุดิบทดแทนให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เราไม่เสียโอกาสในการขายและเปิดโอกาสให้ระบายสินค้าตัวอื่นได้อีกด้วย

หน้าจอสร้างลิสต์สินค้าทดแทน

ในตอนถัดไปจะกล่าวถึงคุณสมบัติเด่นที่เหลือของ Business Central Inventory Management โดยเฉพาะในส่วนของการหยิบและจัดเก็บสินค้า (Picking and put-away) และการนับสินค้าตามรอบ (Cycle count)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ AMCO – ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง Dynamics 365 Business Central/ NAV ในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

Posted in Dynamics 365 Business Central.