Profits analyze using cost accounting in Business Central

Cost accounting สร้างบัญชีต้นทุนวิเคราะห์กำไรขั้นต้นด้วย Business Central

การบัญชีต้นทุน (Cost accounting) เป็นความสามารถหนึ่งที่มีมากับระบบอีอาร์พียอดนิยมอย่าง Dynamics NAV (Navision) มาจนถึงเวอร์ชันปัจจุบัน

ซึ่งโมดูล Cost accounting หรือการบัญชีต้นทุนใน Dynamics 365 Business Central ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหัวใจหลักสำหรับการบริหารกลยุทธ์และโครงสร้างทางการเงินขององค์กร เนื่องจากการมีบัญชีต้นทุนที่แข็งแกร่งและถูกต้อง จะส่งผลต่อธุรกิจดังนี้

  • เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ
  • ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
  • ใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพ
  • เปิดใช้งานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

การบัญชีต้นทุนที่ดี จะสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยฝ่ายบัญชีและการเงินจะมีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลผ่าน Business Central ที่สามารถช่วยจัดสรรต้นทุนจริงหรือตามงบประมาณของการดำเนินงานให้กับศูนย์ต้นทุน (cost centers) และองค์ประกอบต้นทุน (cost elements) อันได้แก่ ค่าวัสดุ (materials) ค่าแรงงาน (labor) ค่าโสหุ้ย (overhead) เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

Cost Accounting overview

เริ่มต้นการทำงานกับการบัญชีต้นทุนด้วย Business Central

ในโมดูลการบัญชีต้นทุน เริ่มต้นจากการกำหนดประเภทของต้นทุน (cost types) ศูนย์ต้นทุน (cost centers) และที่มาต้นทุน (cost objects) เพื่อวิเคราะห์หาแหล่งต้นทุนว่ามาจากที่ใดและมีฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการสร้างแผนภูมิประเภทต้นทุน (chart of cost types) ซึ่งจะมีโครงสร้างคล้ายกับผังบัญชีแยกประเภททั่วไป (chart of accounts) เพื่อทำการโอนบัญชีงบกำไรขาดทุนบัญชีแยกประเภททั่วไป (income statement) หรือสร้างผังประเภทต้นทุนของคุณเอง ระบบจะแนะนำกระบวนการที่ถูกต้องทีละขั้นตอน เพื่อตั้งค่าแผนภูมิประเภทต้นทุนของคุณ รวมถึงตำแหน่งที่กำหนดศูนย์ต้นทุนและวิธีการจัดสรรต้นทุน

การจัดการต้นทุนที่กำหนดเอง

โมดูลการบัญชีต้นทุนช่วยให้คุณกำหนดองค์ประกอบต้นทุน ศูนย์ต้นทุนและที่มาต้นทุนดังกล่าวได้อย่างอิสระและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การบัญชีต้นทุนจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลต้นทุนกับบัญชีแยกประเภททั่วไป แล้วจัดสรรข้อมูลนั้นไปยังศูนย์ต้นทุนและที่มาของต้นทุนที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน ข้อมูลที่ต้องการสามารถถ่ายโอนได้โดยตรงจากบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Dynamics 365 Business Central ไปยังโมดูลการบัญชีต้นทุน ซึ่งการนำเข้าและส่งออกงบประมาณเข้าและออกสามารถทำผ่านเครื่องมือทั่วไป เช่น Excel ได้อย่างง่ายดาย

งบประมาณต้นทุนและการรายงานต้นทุน

สร้างงบประมาณต้นทุน (cost budget) ได้ไม่จำกัดโดยการคัดลอกรูปแบบจากงบประมาณบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือปรับปรุงงบประมาณทั่วไปของคุณจากงบประมาณต้นทุนได้ ระบบจะสร้างรายงานทางต้นทุน (cost reports) ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้นำไปทำการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างรายงานของคุณเองโดยใช้กำหนดการบัญชี (account schedule) และการวิเคราะห์ตามมิติ (analysis by dimensions) ของระบบ มีตัวเชื่อมต่อข้อมูลกับ Power BI เพื่อใช้ในการสร้างแดชบอร์ดและแผนภูมิขั้นสูงได้

บทสรุปการใช้งานบัญชีต้นทุน

โดยสรุปแล้ว ประโยชน์หลักของโมดูลการบัญชีต้นทุนใน Dynamics 365 Business Central ได้แก่ :

  • สามารถวิเคราะห์กระแสเงินสดของธุรกิจได้ครอบคลุมทุกด้าน
  • ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรต้นทุนตามอัตราต้นทุน (cost ratio) หรือตามผู้บริโภค (consumer)
  • นำเสนอแผนการจัดสรรต้นทุนที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น
  • สามารถสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนเวอร์ชันต่างๆ พร้อมกันสำหรับสถานะการณ์ต่างกันได้ เช่น ตามช่วงเวลาหรือกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง การจำลองคาดการณ์ในอนาคต
  • ตอบสนองความต้องการสำหรับรายงานทั้งแบบรวมและการวิเคราะห์

หากลูกค้าหรือผู้สนใจในเรื่องของการบริหารบัญชีต้นทุนด้วย Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central สามารถติดต่อบริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด ได้ที่เบอร์ 036-343052 หรือฝากคำถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อนี้

Posted in Dynamics 365 Business Central and tagged .