Extend data storage เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Business Central

Dynamics 365 Business Central online เริ่มต้นใช้งานด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ขนาด 80 GB สามารถขยายพื้นที่ได้อีกตามจำนวนผู้ใช้งานและบริการแพคเกจเพิ่มพื้นที่สำหรับข้อมูล

Continue reading