Extend data storage เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Business Central

Business Central ที่ให้บริการบนคลาวด์แบบ Software-as-a-Service มาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเริ่มต้นที่ 80 GB ต่อ 1 instance ซึ่งมากกว่าความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบของธุรกิจทั่วๆ ไปที่ต้องใช้จัดเก็บข้อมูลทางการเงินการบัญชี ซื้อขาย คลังสินค้า แต่บางธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมในระบบมีปริมาณมากกว่าปกติ รวมไปถึงมีปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมาก ก็อาจจะมีความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ของฐานข้อมูล (Extend data […]

อ่านต่อ