Human Resource Management functionalities in Business Central

Human resource management – HRM หรือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้หมายถึงเพียงการรับสมัครพนักงานใหม่และจ่ายเงินเดือนพนักงานเท่านั้น แต่เป็นการบริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปกติกระบวนการของ HRM เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดจ้างพนักงาน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม จัดการข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการฝึกอบรม การบริหารจัดการวันลา รวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลและปรับขึ้นเงินเดือน และอื่นๆ […]

Continue reading