Privacy Statement

WEBSITE PRIVACY POLICY Alphametrics Co., Ltd. (“us”, “we”, or “our”) operates the website https://www.amco.in.th/ (the “Site”). This page informs visitors […]

อ่านต่อ

Jump Start

Overview of Jump Start ระบบ ERP ที่เป็นโซลูชั่นมาตรฐาน เน้นการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นหัวใจและจำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ช่วยให้บันทึกข้อมูลการค้าและบัญชีได้อย่างถูกต้องและทันเวลา โดยที่ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว และใช้งานง่าย เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็น ดังนี้ Jump Start Package […]

อ่านต่อ

LS Retail (Dynamics NAV/Business Central integrated retail solution)

เพิ่มประสิทธิภาพงานขายปลีกด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร การเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในนั้นคือการติดตามผลการดำเนินการจากงานขาย ซึ่งในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานขายปลีกหน้าร้าน เป็นการเพิ่มผลิตผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นสำหรับผู้บริหารที่อยู่สำนักงานใหญ่เพื่อจัดการให้ข้อมูลฐานในแต่ละสาขาเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ LS Retail ฝ่ายบัญชีไม่พลาดในการลงบัญชี อีกทั้งช่วยทำให้งานของผู้จัดการสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โซลูชั่นยังครอบคลุมถึง

อ่านต่อ

Business Process Management

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกกระบวนการธุรกิจด้วย Business Workflow Management บริหารจัดการกระบวนการทำงานในแต่ละกิจกรรม (Workflow Management) บน Microsoft Dynamics NAV ให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ โดยวางกรอบการทำงานให้แต่ละขั้นตอนตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลและการอนุมัติเอกสารที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความครบถ้วนและถูกต้องอยู่เสมอ

อ่านต่อ

Trade Promotion Management

ช่วยให้การจัดการส่งเสริมการขาย (Trade Promotion) มีประสิทธิภาพสูงสุด สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมีองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกหลายองค์กรลงทุนกับการทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการขาย แต่ก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการลงทุน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายและจัดการการทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องครอบคลุมถึง

อ่านต่อ

Visual Production Scheduler for Planning

ลดความยุ่งยากในการวางแผนการผลิตด้วย Gantt Chart การวางแผนการผลิตนับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในทุกๆอุตสาหกรรม เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การวางแผนมักมาคู่กับความซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องมีโซลูชั่นสำหรับการวางแผนการผลิตโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

อ่านต่อ

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน Overview of Microsoft Dynamics NAV หรือชื่อเดิมที่รู้จักกันก่อนหน้านี้คือ Navision ถือเป็นระบบ ERP (Enterprise […]

อ่านต่อ

Industries

Enterprise Resources Planning Target Industries จากแนวคิดในการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งล่าสุด “Industry 4.0” ทำให้ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากและเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ “Value–Based Economy” และ“ประเทศไทย 4.0” ที่อาศัยบุคลากร ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน โดยหลายองค์กรเริ่มนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ ERP software เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดหา […]

อ่านต่อ