Manufacturing capabilities of Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชันธุรกิจเรือธงจากไมโครซอฟท์ (Flagship Solutions) ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็ว และรองรับการเติบโตในอนาคต

เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์อีอาร์พีที่ใช้งานง่ายและมีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา จึงได้รับความนิยมจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกและมีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 2,000,000 users โดยประกอบด้วย 2 แพ็คเกจหลักจำแนกตามประเภทธุรกิจ คือ

1) Essentials แพ็คเกจมาตรฐานที่เหมาะสำหรับภาคการค้าที่ให้ความสนใจเรื่องบัญชีการเงินและการกระจายสินค้า (Financial Management and Distribution)  
2) Premium แพ็คเกจชุดเต็มที่ขยายขีดความสามารถเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของภาคการผลิต (Manufacturing) และภาคบริการ (Professional services) รวมถึงการนำไปใช้วางแผนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ร่วมกันกับซัพพลายเออร์หรือคู่ค่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ Business Central รองรับการติดตั้งใช้งานทั้งแบบ Cloud และ On-premise มาพร้อมกับหน้าจอสำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ หรือที่เรียกว่า โมเดิร์นไคลเอนต์ (Modern Clients) เพื่อให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการใช้งานมากขึ้น

เนื่องจาก Business Central เป็นแอพพลิเคชั่นแบบ all-in-one ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ จึงเปรียบเสมือนเป็นอาวุธทางธุรกิจชิ้นสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพื่อช่วยในการบริหารกิจการและเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานทั้งจากกิจกรรมภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ต้องพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยมีคุณสมบัติเด่นของ Business Central สำหรับภาคการผลิต ประกอบด้วย

 • Production Bill of Materials
 • Production Orders
 • Agile Manufacturing
 • Version Management
 • Supply Planning
 • Demand Forecasting
 • Sales and Inventory Forecasting
 • Capacity Planning
 • Finite Loading
 • Machine Centers

Production Bill of Materials

Bill of Materials หรือ BoM เป็นฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดโครงสร้างหรือสูตรการผลิต ได้แก่ รายการวัตถุดิบ ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต ระยะเวลาในการสั่งซื้อ และต้นทุนมาตรฐาน

Production Orders

นอกจากโมดูลเพื่อเปิดใบสั่งผลิตและควบคุมการผลิตแต่ละรายการแล้ว Business Central ยังมีเครื่องมือช่วยวางแผนการเติมวัตถุดิบเข้าคลังแบบอัตโนมัติอีกด้วย โดยทุกครั้งที่โพสต์รายการรับเข้าสินค้าผลิตเสร็จและรายการวัตถุดิบที่ใช้ไป ระบบจะทำการตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือและแนะนำรายการที่จะต้องดำเนินการสั่งซื้อให้เราทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการผลิตอยู่เสมอ

Agile Manufacturing

เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยวางแผนการผลิตอย่างรวดเร็ว โดยใช้ความสามารถของโมดูล Supply Chain Management และโมดูล Capacity Planning

Version Management

ช่วยในการจัดการและจำแนกโครงสร้างหรือสูตรการผลิตที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยระบุเป็นหมายเลขเวอร์ชั่นเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการใช้งานได้

Supply Planning

เครื่องมือสำหรับวางแผนการใช้วัตถุดิบตามความต้องการ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตหลัก (Master Production Scheduling) และแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ขององค์กร ได้แก่

 • ออกใบสั่งผลิต / ใบสั่งซื้ออัตโนมัติ
 • ข้อความแจ้งเตือนเพื่อประกอบการวางแผนเติมเต็มสินค้าและวัตถุดิบ
 • รองรับการวางแผนความต้องการวัตถุดิบทั้งแบบทันทีและแบบประมาณการล่วงหน้าตามช่วงระยะที่จัดส่ง
 • กำหนดนโยบายในการเติมเต็มสินค้าและวัตถุดิบแต่ละรายการที่แตกต่างกันได้ (reorder policy) โดยบางรายการอาจรับจากการผลิต และบางรายการอาจสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์

Demand Forecasting

พยากรณ์ความต้องการในการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบเป็นรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส โดยคาดการณ์จากความต้องการของฝ่ายขายและฝ่ายผลิต

Sales and Inventory Forecasting

ด้วยความสามารถของ Sales and Inventory Forecasting Extension ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Cortana Intelligence ซึ่งเป็นบริการ Machine Learning บนคลาวด์ โดยนำข้อมูลประวัติการขายในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การเติมเต็มสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าหรือวัตถุดิบได้ทันเวลา

Capacity Planning

สนับสนุนการวางแผนและควบคุมกำลังการผลิตเพื่อนำใช้งานในการเปิดใบสั่งผลิตและวางแผนความต้องการวัตถุดิบ

Finite Loading

สนับสนุนการวางแผนและควบคุมกำลังการผลิตเพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากร ได้แก่ แรงงาน และเครื่องจักร ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดโอเวอร์โหลดที่มากเกินไปจนไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา หรือใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็นจนเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

Machine Centers

ช่วยวางแผนและจัดการ การใช้งานเครื่องจักร (Machine Centers) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงการผลิตที่มีการทำงานประสานกันหลายระดับ ตั้งแต่กระบวนการผลิตในระดับย่อยไปจนถึงกระบวนการผลิตหลักในระดับแผนก (Work Center)

ด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์อีอาร์พี Dynamics 365 Business Central และประสบการณ์ในการติดตั้งใช้งานให้กับภาคการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง

ทีมงาน AMCO พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเพื่อพาท่านก้าวสู่ Digital Factory ได้อย่างมั่นใจ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของเราเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Posted in Dynamics 365 Business Central, Solutions.