Revolutionize industry to the next generation with Cloud ERP

นวัตกรรมดิจิทัล เดินหน้ารุกคืบวิถีปัจจุบันมากขึ้นทุกขณะและ disrupt ภาคอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ที่พึ่งพาความสามารถของแรงงานคนและเครื่องจักรให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Modern industry) ในแบบ new normal ที่เน้นการนำเอาจุดเด่นของนวัตกรรมดิจิทัล ได้แก่ Internet of Things (IoT), Robots, AI, Cloud ERP & CRM, E-commerce, Mobile application และ Big data มาบูรณาการเข้าด้วยกัน

โดยคำนึงถึงความโปร่งใสของข้อมูล (Data transparency) ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (Anywhere, Anytime) ความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานเพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆในอนาคต (Flexible & Extendable) และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้าง Ecosystem ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและซัพพลายเชนของตนบนพื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน (Single platform) อย่างเช่น คลาวด์อีอาร์พี

ลักษณะของซอฟต์แวร์อีอาร์พีสำหรับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่

จะต้องตอบโจทย์ทั้งด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติการ (Management & Operations) และรองรับนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสำหรับโมเดิร์นอินดัสทรี ดังนี้

Cloud-based Solutions

ซอฟต์แวรอีอาร์พี เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของธุรกิจที่คอยรวบรวมข้อมูลจากทุกกิจกรรมให้มาอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันตรงกลาง หรือที่เรียกว่า Common database แต่ซอฟต์แวร์อีอาร์พีในปัจจุบันมักมีข้อจำกัดในเรื่องของการต่อยอดการใช้งานไปยังบริการออนไลน์หรือการรับส่งข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มเนื่องจากสถาปัตยกรรมไม่รองรับ

การนำ Cloud ERP มาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมเป็นแนวทางแก้ปัญหาข้างต้นได้อีกวิธีหนึ่ง และทำให้ข้อมูลระหว่างซัพพลายเชนรวมถึงผู้บริโภคออนไลน์ถึงกันมากขึ้นเพราะทำงานอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน โดยที่ส่วนประกอบต่างๆ (factory components) ตั้งแต่

  • กระบวนการขาย (Order management)
  • กระบวนการสรรหา (Supply chain management)
  • กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ (Production management)
  • ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บและกระจายสินค้าไปยังคู่ค้าหรือผู้บริโภค (Warehouse and distribution)
  • และส่วนต่อยอดต่างๆ (Third party applications) สามารถทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่น คล่องตัว

และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลเดียวกันไปใช้เพื่อวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันได้อย่างรวดเร็วฉับไว อาทิ ใช้เพื่อคาดการณ์การจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการจัดสรรทรัพยากรโรงงาน เช่น แรงงาน เครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่สร้างความได้เปรียบในแข่งขันได้

B2B2C

รองรับการนำไปใช้ในโมเดลธุรกิจแบบ B2B2C หรือ Business-to-Business-to-Customer ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการจากภาคอุตสาหกรรมสู่ผู้บริโภคโดยไมผ่านคนกลาง และโรงงานสามารถกำหนดราคาแนะนำที่เหมาะสมให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย ได้แก่ การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลาวด์อีอาร์พีของผู้ผลิตกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น เช่น Marketplace และ Social commerce

IoT integrations & automation

คำสั่งซื้อในยุคดิจิทัลที่ส่งมาถึงโรงงานอาจมาจากหลายช่องทาง ทั้งจากคู่ค้า สาขา บริษัทในเครือ พนักงานในโรงงาน หรือแม้กระทั่งตัวลูกค้าเอง ดังนั้นคลาวด์อีอาร์พีควรมีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรในไลน์การผลิตผ่าน IoT โดยมี API ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ยกตัวอย่าง หากเราเชื่อมกระบวนการขายเข้ากับกระบวนการผลิต

และเมื่อมีการอนุมัติใบสั่งขายจากฝ่ายขาย คลาวด์อีอาร์พีก็จะส่งสัญญาณการผลิตผ่าน API ไปยังเครื่องจักรโดยตรงเพื่อสั่งผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับ (Automated production) หรืออาจประยุกต์ใช้การผลิตสินค้ากรณีที่ต้องการเติมเต็มสินค้าแบบอัตโนมัติเมื่อปริมาณสินค้าลดลงจนถึงระดับที่กำหนดไว้เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งเครื่องจักรจะต้องรองรับการรับส่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

AI & Machine Learning

คลาวด์อีอาร์พี บางค่ายมาพร้อมกับความสามารถในการนำข้อมูลเชิงลึกทั้งจากฝั่งสำนักงานและฝั่งของโรงงาน รวมถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องจักรมาประมวลผลร่วมกัน (Reporting & Analytics) โดยมี AI (Artificial Intelligence) ช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นของข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การพยากรณ์เพื่อปรับปรุงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Predictive maintenance), การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Production optimization), การสั่งผลิตแบบอัตโนมัติ (Automated production) เป็นต้น

ความสามารถที่กล่าวมาเหล่านี้ คือ ส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของคลาวด์อีอาร์พีที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมควรพิจารณาไว้เป็นทางเลือกในการสร้าง Ecosystem ภายในองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุคโมเดิร์นอินดัสทรีได้อย่างมั่นใจ

AMCO เป็นผู้ให้บริการคลาวด์อีอาร์พี Dynamics 365 Business Central ให้กับกลุ่มลูกค้า Wholesale & Retail Traders,  Manufacturers และ Professional Services ภายในประเทศมากกว่า 10 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำในการติดตั้งใช้งานทั้งแบบมาตรฐาน (Standard implementation) ไปจนถึงการพัฒนาโซลูชันตามความต้องการเฉพาะธุรกิจของลูกค้า (Vertical applications)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

บทความโดย Siwaroot

Posted in Solutions.