IoT and Data analytics

IoT และ Data Analytics อนาคตอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

จากการสำรวจผู้นำในวงการอุตสาหกรรมการผลิตจาก Deloitte แสดงแนวโน้มการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้อุตสาหกรรมในปี 2023 ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี Robotics และ Automation เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง IoT และ Data analytics

Continue reading

วิธีจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อออกรายงานใน Power BI อย่างมืออาชีพ

AMCO วิธีจัดการข้อมูลสำหรับการทำ Power BI อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) ดังต่อไปนี้
1. การทำ ETL เพื่อจัดการข้อมูล
2. Analysis service
3. Data Visualization
4. Deploy to High security environments.

Continue reading

Privacy Statement

WEBSITE PRIVACY POLICY Alphametrics Co., Ltd. (“us”, “we”, or “our”) operates the website https://www.amco.in.th/ (the “Site”). This page informs visitors […]

Continue reading

Mid-Sized Enterprise

Overview of Advance ระบบ ERP ที่เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อช่วยในการบริหารกิจกรรมที่มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ได้แก่ ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ธุรกิจบริการ (Service) และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and distribution center) ดังนี้ Advance Package […]

Continue reading

Business Process Management

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกกระบวนการธุรกิจด้วย Business Workflow Management บริหารจัดการกระบวนการทำงานในแต่ละกิจกรรม (Workflow Management) บน Microsoft Dynamics NAV ให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ โดยวางกรอบการทำงานให้แต่ละขั้นตอนตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลและการอนุมัติเอกสารที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความครบถ้วนและถูกต้องอยู่เสมอ

Continue reading

Trade Promotion Management

ช่วยให้การจัดการส่งเสริมการขาย (Trade Promotion) มีประสิทธิภาพสูงสุด สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมีองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกหลายองค์กรลงทุนกับการทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการขาย แต่ก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการลงทุน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายและจัดการการทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องครอบคลุมถึง

Continue reading

Visual Production Scheduler for Planning

ลดความยุ่งยากในการวางแผนการผลิตด้วย Gantt Chart การวางแผนการผลิตนับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในทุกๆอุตสาหกรรม เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การวางแผนมักมาคู่กับความซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องมีโซลูชั่นสำหรับการวางแผนการผลิตโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

Continue reading

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน Overview of Microsoft Dynamics NAV หรือชื่อเดิมที่รู้จักกันก่อนหน้านี้คือ Navision ถือเป็นระบบ ERP (Enterprise […]

Continue reading