Privacy Statement

WEBSITE PRIVACY POLICY Alphametrics Co., Ltd. (“us”, “we”, or “our”) operates the website https://www.amco.in.th/ (the “Site”). This page informs visitors […]

อ่านต่อ

Supply Chain Management

Overview of Supply Chain Management สำหรับภาคการผลิตนั้นการบริหารจัดการโซ่อุปทานนับว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะการบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้การเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ดีควรเริ่มจากกระบวนการภายในองค์กรของตนก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนที่วางไว้เป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนส่งมอบวัตถุดิบจาก supplier ทำให้ส่งมอบสินค้าได้อย่างครบถ้วนทันเวลา AMCO ERP มีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตแบบ Just in […]

อ่านต่อ

Mid-Sized Enterprise

Overview of Advance ระบบ ERP ที่เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อช่วยในการบริหารกิจกรรมที่มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ได้แก่ ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ธุรกิจบริการ (Service) และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and distribution center) ดังนี้ Advance Package […]

อ่านต่อ

Business Process Management

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกกระบวนการธุรกิจด้วย Business Workflow Management บริหารจัดการกระบวนการทำงานในแต่ละกิจกรรม (Workflow Management) บน Microsoft Dynamics NAV ให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและเป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ โดยวางกรอบการทำงานให้แต่ละขั้นตอนตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลและการอนุมัติเอกสารที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความครบถ้วนและถูกต้องอยู่เสมอ

อ่านต่อ

Trade Promotion Management

ช่วยให้การจัดการส่งเสริมการขาย (Trade Promotion) มีประสิทธิภาพสูงสุด สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมีองค์กรผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกหลายองค์กรลงทุนกับการทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการขาย แต่ก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการลงทุน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายและจัดการการทำโปรโมชั่นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องครอบคลุมถึง

อ่านต่อ

Visual Production Scheduler for Planning

ลดความยุ่งยากในการวางแผนการผลิตด้วย Gantt Chart การวางแผนการผลิตนับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในทุกๆอุตสาหกรรม เพราะมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การวางแผนมักมาคู่กับความซับซ้อน ดังนั้นจึงต้องมีโซลูชั่นสำหรับการวางแผนการผลิตโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

อ่านต่อ

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่จะต้องมีการวางแผนงาน และดำเนินงานเกี่ยวข้องกันทั้งองค์กร ช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงธุรกิจได้รวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน Overview of Microsoft Dynamics NAV หรือชื่อเดิมที่รู้จักกันก่อนหน้านี้คือ Navision ถือเป็นระบบ ERP (Enterprise […]

อ่านต่อ

Production Management

Overview on Production Managementการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็ต้องการเครื่องมือทางธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจอย่างแม่นยำและรวดเร็วเหนือคู่แข่ง สำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตมักที่จะมีความต้องการที่พิเศษมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆเนื่องจากมีกิจกรรมหลายขั้นตอนและค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งจากภายในองค์กรเองหรือจากภายนอกก็ตาม ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบัญชี หรือการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งหากมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการบริหารการผลิตที่ดี ก็ย่อมที่จะส่งผลถึงคุณภาพและต้นทุนของสินค้าและบริการที่ดีด้วย AMCO Business Solutions เป็นโซลูชั่น […]

อ่านต่อ