Supply Chain Management

Overview of Supply Chain Management สำหรับภาคการผลิตนั้นการบริหารจัดการโซ่อุปทานนับว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะการบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้การเคลื่อนไหวของสินค้าและบริการเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ดีควรเริ่มจากกระบวนการภายในองค์กรของตนก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนที่วางไว้เป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนส่งมอบวัตถุดิบจาก supplier ทำให้ส่งมอบสินค้าได้อย่างครบถ้วนทันเวลา AMCO ERP มีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตแบบ Just in […]

อ่านต่อ

Mid-Sized Enterprise

Overview of Advance ระบบ ERP ที่เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่ต้องการเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบครบวงจรและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อช่วยในการบริหารกิจกรรมที่มีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ได้แก่ ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ธุรกิจบริการ (Service) และธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and distribution center) ดังนี้ Advance Package […]

อ่านต่อ

Production Management

Overview on Production Managementการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็ต้องการเครื่องมือทางธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจอย่างแม่นยำและรวดเร็วเหนือคู่แข่ง สำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตมักที่จะมีความต้องการที่พิเศษมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆเนื่องจากมีกิจกรรมหลายขั้นตอนและค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งจากภายในองค์กรเองหรือจากภายนอกก็ตาม ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบัญชี หรือการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งหากมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการบริหารการผลิตที่ดี ก็ย่อมที่จะส่งผลถึงคุณภาพและต้นทุนของสินค้าและบริการที่ดีด้วย AMCO Business Solutions เป็นโซลูชั่น […]

อ่านต่อ