Manufactures module in Business Central

What can manufacturers expect from Business Central

การที่จะก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของบริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรมการผลิต (manufacture) ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการผลิตที่มีความต่อเนื่องและซับซ้อน หนี่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโต คือ การบริหารต้นทุนต่อหน่วยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้

สิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้น คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต (manufactures process improvement) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยใช้เวลาการดำเนินงานที่น้อยลง ซึ่งหากไม่มีเครื่องมือหรือโซลูชันที่ดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวโอกาสที่จะสัมฤทธิ์ผลย่อมเป็นไปได้ยากและหากองค์กรใดละเลยการพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรแรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจะทำให้กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบจนทำให้ธุรกิจทรุดตัวและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

บริษัทยุคใหม่ (Modern corporate) ให้ความสำคัญกับการนำแพลตฟอร์มสมัยใหม่มาใช้งานในลักษณะ Single platform on one database ที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของทุกฝ่ายมาไว้ที่ศูนย์กลางและมีข้อมูลชุดเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บและดูแลรักษา และง่ายต่อการนำไปใช้งานตามความต้องการของแต่ละฝ่าย โดย Dynamics 365 Business Central เป็นโซลูชันอีอาร์พี (ERP : Enterprise Resource Planning) ที่มีคุณสมบัติรอบด้านและตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างครบครัน และช่วยให้แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวทางการใช้งาน Business Central สำหรับภาคการผลิต (manufactures deployment guideline)

Optimized Supply Chain

เติมเต็มความต้องการในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฐานข้อมูลกลางเพียงชุดเดียวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผลการดำเนินงานล่าสุดภายในองค์กร ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลสินค้าจากซัพพลายเออร์ เพื่อวางแผนและคาดการณ์สภาวะธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

การนำ Business Central ไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าทำให้เรามองเห็นสถานะและข้อมูลล่าสุดของแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ กิจกรรมการขาย บริการ และส่งมอบสินค้า เนื่องจากทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน และ Business Central ยังสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อให้รองรับความต้องการในอนาคต รวมถึงช่วยวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างรัดกุม

Better Decision Making

มองเห็นภาพรวมของวงจรการผลิต (Production cycle) ทั้งฝั่งของโรงงานและฝั่งของลูกค้า สามารถนำไปวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด หรือพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของตลาด ณ ช่วงเวลานั้น

Streamlined Asset Management

ข้อมูลการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละตัวที่จัดเก็บไว้ใน Business Central ช่วยให้การบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงงาน เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและเครื่องมือช่างให้เป็นเรื่องง่าย โดยที่ฝ่ายวิศวกรรมสามารถนำข้อมูลข้างต้นไปใช้วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามรอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานอยู่เสมอและเพียงพอสำหรับทุกคำสั่งสั่งผลิต

Improved Customer Experience

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คือ การทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่าและเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการจนกลายเป็นความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว (Brand loyalty) ซึ่งการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการทำความเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า คาดการณ์โอกาสใหม่ที่กำลังจะมาถึง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใดๆที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า เช่น ส่งสินค้าผิดพลาด ชำรุด หรือไม่ครบตามจำนวน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกกิจกรรมในอดีตของลูกค้าแต่ละรายแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริหารใหม่ๆหรือตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

นอกเหนือจากนี้ Business Central ยังช่วยให้ระดับสินค้าคงคลังมีการจัดการที่ดี เป็นไปอย่างอัตโนมัติและมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

หากท่านต้องการเพิ่มศักยภาพของฝ่ายผลิตเพื่อให้มีมาตฐานเดียวกัน มีกระบวนการที่กระชับสามารถผลิตสินค้าได้ตรงเวลา ประหยัดแรงงานและใช้เวลาที่สั้นที่สุด หรือกำลังมองหาโซลูชันเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้ว หรือต้องการเปิดตลาดใหม่ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยากหากมี Dynamics 365 Business Central ไว้เป็นตัวช่วยในการพาธุรกิจของท่านให้ทะยานไปสู่เป้าหมายได้ตามต้องการ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Posted in Dynamics 365 Business Central, Solutions.